Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mast och vindkraftverk - Väg

Vid allmänna vägar ska master och vindkraftverk lokaliseras och utformas så att de inte lockar bilisternas uppmärksamhet från trafiken. Med tanke på säkerheten bör master och vindkraftverk i möjligaste mån placeras så att de anpassas till omgivande landskap och bebyggelse. Enligt väglagen samt plan- och bygglagen ska byggnader och andra anläggningar placeras och utformas så att de inte inverkar menligt på trafiksäkerheten.

  • Avståndet mellan en mast och en allmän väg bör vara minst mastens totalhöjdmeter, oavsett typ av väg. I speciella fall kan master placeras på minst 2/3 av masthöjdens avstånd, om fallriktningen samtidigt inte är vinkelrät mot vägen.
  • Avståndet mellan ett vindkraftverk och en allmän väg bör vara minst lika stort som vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + halva rotorbladsdiametern), dock alltid minst 50 meter.
  • Hänsyn bör tas till risken för så kallade iskast, där is eller hårt packad snö slungas från rotorbladen. Elforsk rekommenderar i sin rapport 04:13 att riskavståndet kalkyleras med ekvationen 𝑑= (𝐷+ 𝐻) ∗ 1,5 där d är riskavstånd [m], D rotordiameter [m] och H navhöjd [m].
  • Reklamskyltar bör inte förekomma på master, vindkraftverk eller teknikbodar.
  • Särskild hänsyn bör tas till natur– och kulturmiljövärden vid de färdvägar som har identifierats för transporter av delar till master och vindkraftverk. (Dessa vägar kan vanligtvis inte byggas om för att klara skrymmande och tunga vindkraftstransporter.)
  • Det krävs tillstånd för att transportera master och vindkraftverk på väg. Se Trafikverkets handbok om kopplingen mellan vägtransportsystemet och vindkraft.
  • Transportdispens ger aldrig rätt att lägga ner vajerräcken. För att man ska få göra det måste en TA-plan upprättas.
  • Trafikverket ser gärna att samordning sker mellan aktörerna för att minska antalet mobilmaster i landskapet.