Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klimatanpassning

Ett förändrat klimat med ökad nederbörd, förändrade vattenflöden och vattennivåer ställer större krav på transportsystemens robusthet. Aktuell kunskap bör tas till vara i översiktsplaneringen när förändringarna kan ske inom infrastrukturens livstid.

Klimataspekter utgör också ett särskilt uttalat allmänt intresse i PBL. I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur kraven på hänsyn till klimataspekter, enligt bestämmelserna i PBL 2 kap, kommer att tillgodoses enligt vid beslut om användningen av mark- och vattenområden.

Riskområden för ras, skred och översvämningar bör identifieras och beaktas i översiktsplanen. I de fall kommunen vill tillåta bebyggelse i sådana riskområden kan det behövas åtgärder för att säkra bebyggelsen eller att bebyggelsen utförs på ett visst sätt. Det är också viktigt att se till att grundläggande infrastruktur blir tillgänglig även i ett framtida klimat, exempelvis vid höga vattenflöden. Tillgängligheten är extra viktig att beakta när det gäller planering av samhällsviktiga funktioner.

Klimatanpassning är en anledningen till att kommunen har möjlighet att ange bestämmelser om markförorening, olyckor, översvämning och erosion. Kommunen kan i detaljplanen reglera såväl tekniskt skydd mot störningar och som viss nivå av en störning (4 kap 12 § PBL). Dessa bestämmelser ska ge ett tydligt stöd för att garantera att nödvändiga säkerhets- höjande och skadeförebyggande åtgärder genomförs. Dessa åtgärder kan i vissa fall vara en förutsättning för att ett markområde ska bli lämpligt att bebyggas. Prop. 2009/10:170 sid 428 f.