Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik.

Funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverket har tagit initiativ till att i samverkan med länsplanupprättarna peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet.

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge människor och gods en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Det finns i dag en mängd olika utpekanden av vägnät, till exempel utpekade vägar för arbetspendling, för godstransporter och för personer med funktionsnedsättning. Dessutom är vägnätet indelat i vägkategorier utifrån väghållaransvar och standard och så vidare. Men det saknas ett gemensamt ställningstagande till vilka av våra vägar som är viktigast för tillgängligheten. Vi har i flera sammanhang behov av ett sådant samlat utpekat vägnät, exempelvis när vi beskriver brister och prioriterar åtgärder samt när vi gör hastighetsanalyser och pekar ut riksintressen.

Viktiga vägar för nationell och regional tillgänglighet

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Det gör vi i samarbete med berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät.

Trafikverket har tagit detta initiativ bland annat för att vi ska vara förberedda inför kommande åtgärdsplaneringar. Det behövs även som underlag i de regionala hastighetsanalyserna som ska tas fram från och med hösten 2014. Vi behöver också vara redo nästa gång Trafikverket ska göra en översyn av riksintressena. Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer även att fungera som ett viktigt underlag i den löpande verksamheten, i samhällsplaneringens olika skeden, tidigt i diskussioner och vid svar på remisser.

Vägnätet kallas för Funktionellt prioriterat vägnät och utgör ett uppdaterat och samlat planeringsunderlag för:

  • vilka vägar där det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på
  • prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen, och
  • hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i avvägningar mellan olika intressen.

Syftet är att identifiera de vägar som är viktigast för tillgängligheten, regionalt och nationellt. Parallellt med utpekandet tar vi fram en handledning som beskriver ett gemensamt förhållningssätt till de prioriterade vägarna för att säkra tillgängligheten på ett samordnat och strategiskt sätt. Att enas kring ett prioriterat vägnät med fokus på tillgänglighet skapar ett flertal mervärden.

Det prioriterade vägnätet kommer att användas som ett planeringsunderlag i kommande planeringsprocesser. Genom att peka ut vägar, med fokus på tillgänglighet, och enas om dess viktigaste funktioner får vi en bra grund för olika verksamheter och projekt.

Trafikverket och andra aktörer kommer att ha nytta av det prioriterade vägnätet i samhällsplanering och i arbeten som regionala hastighetsanalyser, revidering av regionala systemanalyser, beskrivning av brister och prioritering av åtgärder.

Förslag funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverkets förslag till funktionellt prioriterat vägnät, som är framtaget i dialog med tjänstemän hos länsplaneupprättarna, har varit på remiss. Rapporten är nu klar. Rapporten samt kartmaterial och manual för användning finns att tillgå på vår webbplats.
Information och kartmaterial