Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist i staden.

Cykel i samhällsplaneringen

Trafikverket ansvarar för utveckling av det statliga nationella vägnätet, cirka 800 mil. De regionala planupprättarna ansvarar för planering av cykelvägar längs det övriga statliga vägnätet, cirka 9 000 mil.

Trafikverket ansvarar för planeringen av det statliga vägnätet, där ingår infrastruktur för cykel. Vi tar även fram planeringsunderlag och standarder för att skapa förutsättningar för en bra cykelinfrastruktur på det vägnät där vi inte är väghållare. De regionala planupprättarna ansvarar för planering av statlig medfinansiering till kommuner.

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll och för att åtgärder som är beslutade i nationell plan och länsplaner för transportsystemets utveckling blir genomförda. Kommunerna ansvarar för åtgärder längs kommunala vägar och gator.

Handledning för att ta fram en cykelplan

En cykelplan är en bra grund för systematiskt arbete med cykling på såväl kommunal som regional nivå. Det finns en vägledning för regionala cykelplaner, den finner du i länken nedan.

Ambitionen är att vägledningen på sikt ska leda till en större harmoni mellan planer på regional och kommunal nivå och därmed underlätta cykling över kommungränser. Under rubriken Goda exempel finns några exempel på cykelplaner på regional och kommunal nivå som kan vara användbara för kommuner och regioner som ligger i startgroparna för att ta fram nya planer.

Vägledning för regionala cykelplaner (Publikationswebbutiken)

Verktyg för att beräkna investeringars samhällsekonomiska värde

Verktyget G-C kalk används av planerare för att göra samhällsekonomiska värderingar av investeringar. Beräkningarna kan sedan användas för att prioritera mellan olika cykelåtgärder och mellan cykelåtgärder och andra infrastrukturinvesteringar.
GC-kalk

Utformning för cykel

Då den stora potentialen för ökad cykling är i och kring större tätorter så har Trafikverket en viktig roll i att se till att det finns goda förutsättningar för kommuner att förbättra sin infrastruktur för cykel. Trafikverket samarbetar även med kommunala väghållare genom SKL och har tillsammans med dessa tagit fram rekommendationer för olika utformningar av cykelinfrastruktur.

VGU
GCM handboken (pdf-fil, 5 MB, öppnas i nytt fönster)
Separering av gående och cyklister från varandra - utvärdering av goda lösningar (Webbutiken)
TRAST: kap 7:3: Trafik för en attraktiv stad – Introduktion till TRAST (pdf-fil, 1,3 MB)

 

Cykel som färdsätt

Cykeln som fordon behöver ses i ett bredare sammanhang. Cykeln utgör genom sin lättillgänglighet och relativt höga hastighet på korta och medellånga avstånd i stadsmiljöer ett komplement till kollektivtrafiken. För att det ska vara möjligt att realisera potentialen som cykeln utgör på dessa resor behöver vi säkerhetsställa nödvändig cykelinfrastruktur.

I praktiken kan det betyda att det går att ta sig tryggt och säkert till kollektivtrafikanslutning och att det finns cykelparkering av tillfredställande kvalitet i på stationer och vid hållplatser. Vi måste också samverka med andra som regionala kollektivtrafikmyndigheter, operatörer, kommuner och fastighetsägare.