Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration från framsidan av handboken Trafik för en attraktiv stad.

Trafik för en attraktiv stad

Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är en handbok finansierad av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting, i samarbete med Boverket. Utgåva 3 är den senaste utgåvan och blev klar 2015.

Syftet med TRAST är att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med stadens trafikfrågor, kanske i form av en trafikstrategi som är anpassad efter den egna stadens förhållanden.

Trafik för en attraktiv stad utgåva 3, består av två delar. TRAST Handbok är avsedd att vara en hjälp i kommunens processinriktade arbete med trafikfrågorna. TRAST Underlag till handbok innehåller faktaunderlag för arbetet med trafikstrategin, trafikplaner och åtgärdsprogram.

TRAST har utvecklats och kompletterats efter hand och numera består TRAST av en hel "familj" av skrifter. Förutom de två huvuddokumenten som nämns i stycket ovan finns ett antal fördjupningar som ger ytterligare råd och handledning. Exempelvis kan nämnas TRAST-guiden och TRAST-guiden – En checklista som fokuserar på arbetsprocessen i TRAST. Ett annat exempel är Trafik för en attraktiv stad – Introduktion till TRAST som sammanfattar TRAST, beskriver framgångsfaktorer, effekter och vikten av att TRAST används och anpassas till den egna kommunens lokala förutsättningar. Hela TRAST-familjen finns under Rapporter om TRAST.

Trafikstrategi

Trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver hur trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens uppsatta mål. I trafikstrategin hanteras avvägningen mellan konkurrerande intressen och avvägningen mellan trafikslagen.

Det finns ett stort intresse hos kommunerna att främja en attraktiv och hållbar stadsutveckling. En attraktiv stad skapas emellertid inte enbart genom tekniska stadsbyggnadsåtgärder. Det handlar om en samhällsplanering där många parter och intressen ges möjlighet att samverka i planeringsprocessens olika skeden.

I mindre tätorter är det naturligt att sammanföra trafikstrategi, trafikplaner och åtgärdsprogram till ett integrerat planeringsdokument. Det arbetssätt som föreslås förutsätter samverkan mellan olika yrkesgrupper inom planeringen. Det är viktigt att tydliggöra hur tätortens utveckling kan främjas genom en väl avvägd hantering av trafikfrågorna samt att sambandet lyfts fram mellan markanvändning, bebyggelse, trafik och människors val av transportsätt.

I TRAST redovisas hur man kan göra avvägningar mellan egenskaper som stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Egenskaperna kan främja eller motverka varandra, de kan också konkurrera om tillgängliga resurser. Därför måste varje kommun göra egna prioriteringar och anpassa insatserna efter sina behov och resurser.