Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förståelse och acceptans

Kommunernas kommunikation bör bygga på kunskap och fakta och bedrivas utifrån en tydlig budskapsstrategi.

Intern förankring, samverkan med andra aktörer såsom Trafikverket och andra kommuner är viktigt. Likaså är dialogen med kommuninvånarna av största vikt.

Kommunikation i en öppen och tydlig dialog skapar förståelse och acceptans, både inom kommunen och hos kommuninvånarna. De som är engagerade i arbetet med hastighetsöversynen i kommunen bör vara väl förberedda för kommunikation med kollegor, politiker, media och kommuninvånare. För att underlätta kommunikationen kan det vara bra att kunna besvara frågor gällande var, när, hur, varför och för vem man genomför hastighetsöversynen.

Kommunicera!

För att lyckas med en god kommunikation är det viktigt att alla delar i processen kommuniceras:

 • Vid planering av hastighetsöversyn.
 • Vid framtagande av hastighetsplan.
 • Vid färdigt förslag, inför politiskt beslut.
 • Efter politiskt beslut, före omskyltning.
 • Under pågående omskyltning.
 • Vid resultatredovisning.

Trafikverket har lagt fram förslag om att alla kommuner bör ha ett gemensamt budskap för att föra fram hastighetsöversynens fördelar. Budskapet Rätt hastighet – för en attraktiv kommun bör användas i kommunikationen inom kommunen samt gärna även med kommuninvånarna. Användandet av ett gemensamt budskap skapar igenkänning och ger ett tydligt budskap till trafikanterna. Det kan också vara bra att både politiker och tjänstemän har ett tydligt budskap att utgå ifrån så att man svarar likvärdigt på frågor som uppkommer.

Budskapet är utformat efter utbildningsmaterialet Rätt Fart i Staden efter följande parametrar:

 • Stadens karaktär
 • Tillgänglighet 
 • Trygghet
 • Trafiksäkerhet
 • Trafikens miljö- och hälsopåverkan

Rätt fart i staden (webbutiken)

Kommunikationskoncept

I ett kommunikationskoncept har Trafikverket tagit fram förslag på hur man kan kommunicera budskapet på ett framgångsrikt sätt. Kommunikationskonceptet innehåller även ett fristående material som tagits fram i syfte att alla kommuner budskaps- och layoutmässigt ska kunna kommunicera på ett likvärdigt sätt till exempel vid annonsering (se Bilaga 1 Nya Hastighetsgränser, Rätt hastighet – för en attraktiv kommun). Grunden i den grafiska utformningen är bekant hos många trafikanter eftersom Trafikverket (tidigare Vägverket) använt denna vid kommunikativa insatser gällande hastighetsförändringar 2008 och 2009. Kampanjerna har varit lyckade och informationen har nått alla utpekade målgrupper, bland annat via TV och morgonpress. Utvärderingen av kommunikationsinsatserna visar att 95 % av trafikanterna uppmärksammat att hastighetssystemet kompletterats med fler hastighetsgränser. Därför kan det vara positivt för kommunen att i sin kommunikation använda samma grafiska grund.

Kommunikationsplan

I samband med att en hastighetsplan tas fram inom kommunen bör det även tas fram en kommunikationsplan. Gör en tydlig tidplan för hur kommunikationen ska genomföras under arbetet med hastighetsöversynen och fundera på lämpliga informationskanaler både inom kommunen (tjänstemän och politiker) och med kommuninvånarna. Att ha en utpekad projektgrupp underlättar arbetet och någon i gruppen bör ha ansvar för informationshanteringen. Till hjälp i arbetet med att göra en kommunikationsplan har Trafikverket tagit fram en mall för hur en sådan plan kan se ut.