Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transporteffektivt samhälle

Bränslesnålare fordon, elektrifiering och förnybar energi är mycket viktiga delar för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Men det räcker inte ända fram. Vi behöver även använda transportsystemet mer energieffektivt.

Att minska koldioxidutsläppen genom effektivare körsätt, ny teknik och förnyelsebara drivmedel är inte tillräckligt. Vi måste även använda transportsystemet mer energieffektivt än vi gör idag. För detta krävs en samhällsplanering för attraktiva och tillgängliga städer med minskat bilberoende där vi förbättrar tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik. För godstransporter behöver vi möta en ökad efterfrågan med förbättrad logistik och ökat nyttjande av järnväg och sjöfart. Denna förändring bidrar även till andra mål, som minskade luftföroreningar, minskat buller och förbättrad hälsa genom ökad fysisk aktivitet.

Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var ska vi bygga nya bostäder, vägar och industri? Hur ska våra städer utvecklas, vilka områden ska vi skydda och hur kan vi bidra till att skapa ett hållbart samhälle? Hur ska kollektivtrafiken med buss och tåg utvecklas så att den bättre kan konkurrera med bilen och flyget? Hur kan vi göra det enklare att cykla eller gå? Hur ska godset transporteras?

Attraktiva och tillgängliga städer med minskat bilberoende

Vägtransportsystemet måste anpassas för minskad trafik, inte för ökad. Det sker genom att

  • göra tätorter mer yteffektiva och miljövänliga genom att öka möjligheten till gång-, cykel- och kollektivtrafik.
  • jobba för en attraktivare och effektivare kollektivtrafik, vilket bland annat handlar om tillförlitlighet, turtäthet, bekvämlighet och snabbhet
  • tänka mer energieffektivt, genom att biltrafik ersätts av tillgängliga och attraktiva alternativ.

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal.
Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer – Stadsmiljöavtal

Energieffektiva och trafikslagsövergripande godstransporter

För att få mer energieffektiva godstransporter krävs

Ekonomiska styrmedel

Även om vi gör kollektivtrafik och cykling mer attraktivt genom ett ökat stöd, behövs troligen ändå ekonomiska styrmedel för att få en överflyttning från biltrafik. Det kan handla om höjd koldioxidskatt på bränsle, trängselskatter i fler orter, vägavgifter, förändrat reseavdrag, förändring av skatteregler kring drivmedelsförmån, parkeringsavgifter, parkeringspolicy med mera. Det sistnämnda är även ett exempel på sådant som kan göras lokalt. Även för godstransporter behövs troligen ekonomiska styrmedel för att främja logistiklösningar och överflyttning från väg till järnväg och sjöfart.