Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Presentation och utredningar av trafikpåverkande åtgärder

Presentation av större banarbeten i Tågplan 2022 i enlighet med bilaga VII till SERA-direktivet.

Trafikpåverkande åtgärder som hamnar inom de två översta kategorierna Mycket stor påverkan och Stor påverkan ska, enligt SERA-direktivets omarbetade bilaga VII, offentliggöras för de sökande två år innan fastställd tågplan börjar gälla (X-24) utifrån den kunskap som infrastrukturförvaltaren har om åtgärderna. Offentliggörande av dessa sker på strategisk dialog.

Trafikverket har valt att offentliggöra kategorin Mycket stor påverkan separat i enlighet med uppdateringen av punkt 16 i SERA-direktivets bilaga VII. Detta beror på att offentliggörandet behöver tidigareläggas på grund av att beslutet på genomförandet har påverkan på andra interna processer som till exempel kostnader för åtgärden.

Denna punkt innebär att de sökande kan, om de vill, lämna in synpunkter på genomförandet av de åtgärder som infaller under kategorin Mycket stor påverkan. Detta för att i ett tidigt skede skapa en bättre dialog mellan infrastrukturförvaltare och de sökande gällande genomförandet av stora banarbeten. Vid inkomna synpunkter påbörjas en utredning av genomförandet.

I SERA-direktivet finns en kategorisering av trafikpåverkande åtgärder där påverkan på den uppskattade trafikvolymen innebär uppskattad trafik som ställs in, leds om eller ersätts med andra transporter. Kategoriseringen ser ut enligt följande:

Kategori Påverkan

Mycket stor påverkan

Mer än 30 på varandra följande dagar samt mer än 50 % påverkan av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje.
Stor påverkan Mer än 7 på varandra följande dagar samt mer än 30 % påverkan av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje.

Medelstor påverkan

7 eller färre på varandra följande dagar samt mer än 50 % påverkan av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje.

Liten påverkan

 Mer än 10 % påverkan av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje.

I dokumentet nedan finns åtgärderna för år 2022 som infaller under kategorin Mycket stor påverkan.

Utredningar enligt bilaga VII till SERA-direktivet (pdf, 65 kB, öppnas i nytt fönster)

Denna utredning ska ske i dialog mellan de sökande och infrastrukturförvaltaren, det är därför viktigt att de sökande som lämnar synpunkter även är villig att delta i utredningen. Mer specifik information gällande punkt 16 i bilaga VII samt hur synpunkter inlämnas till Trafikverket återfinns i dokumentet ovan.

Bakgrunden till detta är att i omarbetningen av bilaga VII till SERA-direktivet (direktivet 2012/34/EU) anges krav för en internationellt harmoniserad process för samordning och presentation av tillfälliga kapacitetsrestriktioner, alltså Temporary capacity restriction (TCR) eller Trafikpåverkande åtgärder (TPÅ). Detta ska ske i dialog mellan infrastrukturförvaltare och kapacitetsökande.

Detta är en återkommande arbetsform där Trafikverket har för avsikt att varje år i januari publicera de åtgärder som infaller under kategorin Mycket stor påverkan för gällande år.

Frågor?

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via formuläret, se "Kontaktuppgifter".