Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Får som betar, Ölandsbron i bakgrunden.

Miljökonsekvens- och miljöbeskrivning

Kunskap om ett projekts miljöpåverkan behövs för att vi ska kunna anpassa och välja lokalisering och utformning av vägen och järnvägen. Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbeskrivning är verktyg för att tillgodose det behovet.

När vi börjar planera för ny väg eller järnväg inleds en planläggningsprocess enligt Väglagen (1971:948) eller Lagen om byggande av järnväg (1995:1649). Denna planläggning kan variera utifrån projektets storlek, komplexitet och miljöpåverkan och därför har vi delat in processen i olika planläggningstyper. Vissa åtgärder på befintlig väg eller järnväg kan utföras utan väg- eller järnvägsplan, om åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen och tillgång till mark nås genom överenskommelse med fastighetsägare.

I alla projekt som innebär att en väg- eller järnvägsplan tas fram ska projektets förutsebara påverkan på människors hälsa och på miljön beskrivas. Om länsstyrelsen bedömer att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i 6 kap. 7 § miljöbalken, tas fram. För övriga projekt görs en miljöbeskrivning.

Beskrivning av planläggningsprocessen

Syfte - miljöanpassning av planen och valda åtgärder

Syftet med MKB och miljöbeskrivning är att bidra till en miljöanpassning av projektet. I arbetet med MKB och miljöbeskrivning ingår att identifiera och beskriva projektets förutsättningar och miljöpåverkan, verka för miljöanpassning och identifiera behov av skyddsåtgärder. Det är också underlag för en samlad bedömning av konsekvenserna för människors hälsa och miljön. Arbetet med MKB och miljöbeskrivning ska alltid integreras i planerings- och projekteringsarbetet och i framtagandet av planen, då det är en viktig del i projektets miljöanpassning.

Var hittar jag krav och råd?

Krav och råd för framtagande av MKB och miljöbeskrivning finns i TRVÖK, "Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar" och dess Bilaga 3; "Anvisning miljö i planläggningsprocessen". Råd finns även i Trafikverkets handbok "Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar (publikation 2011:090)". Råden om grundmetodik i handboken kan även tillämpas för projekt utan betydande miljöpåverkan, då metodiken är grundläggande för att analysera och bedöma miljöpåverkan av projekt.

Exempelbanken

Exempelbanken är en webbplats som samlar exempel kopplade till vägplanering, projektering, MKB, kulturmiljö samt väg- och gatuutformning. Syftet är att belysa goda exempel.

MKB-delen i Exempelbanken (extern webbplats)