Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lagkrav om miljökonsekvens- och miljöbeskrivning

I väglagen och lagen om byggande av järnväg finns bestämmelser om miljökonsekvens- och miljöbeskrivningar i väg- och järnvägsprojekt.

Enligt väglagen (1971:948) och lagen om byggande av järnväg (LBJ, 1995:1649) ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas då länsstyrelsen beslutat att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I annat fall ska planen innehålla uppgifter om verksamhetens förutsebara påverkan på människors hälsa och på miljön. Dessa uppgifter kallar Trafikverket miljöbeskrivning.

Krav på MKB och miljöbeskrivning finns i LBJ i 2 kap. 9-11 §§. I järnvägsförordningen 11 § beskrivs vad en miljöbeskrivning ska innehålla. Motsvarande krav finns i väglagen 16 a-c § och i vägförordningen 12 §.

MKB:n i en väg- eller järnvägsplan ska uppfylla kraven i 6 kap. 7 § miljöbalken och innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kap. 3 § miljöbalken. Den ska även kungöras och hållas tillgänglig enligt 6 kap. 8 § första stycket i miljöbalken. Även projekt som regeringen tillåtlighetsprövar ska innehålla en MKB. MKB:er ska godkännas av länsstyrelsen.

6 kapitlet 3 § miljöbalken

En MKB ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra på:

  • människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö
  • hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt
  • annan hushållning med material, råvaror och energi.

En samlad bedömning av ovanstående effekter på människors hälsa och miljön ska vara möjlig att utläsa.

6 kapitlet 7 § miljöbalken

I en MKB ska, när verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, alltid innehålla:

  • en beskrivning av verksamheten med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning
  • beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet MB överträds
  • de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra
  • en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd
  • en icke-teknisk sammanfattning.

En miljöbeskrivning ska innehålla uppgifter om miljöförutsättningarna i det område som kan komma att påverkas av den planerade vägen och järnvägen, de förändringar i miljökvalitet som projektet kan medföra och vad dessa förändringar bedöms innebära för människors hälsa och miljön.

Vid särskilda prövningar enligt miljöbalkens 9 (miljöfarlig verksamhet) och 11 (vattenverksamhet) kapitel ska MKB tas fram. Kraven i miljöbalkens 6 kapitlet tillämpas. Detta gäller även tillståndsprövning enligt 7 kapitlet (särskilt skyddade områden).