Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mål för buller och vibrationer

Trafikverkets arbete med buller utgår främst från det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det är en av de preciseringar som regeringen hänvisar till i det transportpolitiska hänsynsmålet.

Människor ska inte utsättas för skadliga ljudnivåer

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö lyder:

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."

Regeringen har preciserat detta miljökvalitetsmål med att det bland annat avser att

  • människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Transportpolitiska mål

Regeringens övergripande mål för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Det övergripande målet är uppdelat i ett funktionsmål för tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa.

Hänsynsmålets formulering är:

"Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, samt bidra till att miljökvalitetsmålen nås och till ökad hälsa".

För miljö och hälsa finns preciseringar som gäller dels klimat, dels övriga miljökvalitetsmål:

"Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål."

Inom ett antal områden som täcks in av miljökvalitetsmålen är utvecklingen negativ eller för långsam. Buller från trafiken är ett av de problemområden som är prioriterade.