Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på Bergslagsbanan.

Järnvägens utsläpp

Transporter med tåg ger små utsläpp av koldioxid och luftföroreningar jämfört med andra trafikslag.

Att järnvägen ökar sin marknadsandel bidrar därför till att de nationella miljömålen för begränsad klimatpåverkan och frisk luft uppfylls. Järnvägen kan dock ha negativ påverkan på andra miljö- och hälsomål exempelvis buller och vibrationer.

Mindre än 1 procent av utsläppen

Järnvägstrafiken svarar för mindre än en procent av transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid. Det beror dels på att järnvägsnätet till största delen är elektrifierat, dels på att spårburen trafik har lågt rullmotstånd och att det är möjligt att frakta stora mängder gods och många passagerare samtidigt. Tungt gods är energimässigt mycket lämpligt att köra på järnväg (och med sjöfart).

Viss järnvägstrafik använder diesel

Järnvägsnätet i Sverige är till största delen elektrifierat. En mindre del av trafiken sker dock med tåg som drivs med diesel. Arbetet med att minska utsläppen pågår ständigt, vilket har gett gott resultat.

Diesel används för viss spårtrafik samt i spår- och vägfordon som används i järnvägsinfrastrukturen. Bensin används i vägfordon och arbetsredskap som används i järnvägsinfrastrukturen.

Vid upphandling av entreprenader ställer Trafikverket krav på diesel och bensin av miljöklass 1 eller likvärdigt i alla fordon. Det gäller såväl spårgående fordon som vägfordon, arbetsredskap och arbetsmaskiner. Miljöklassningen av bensin och diesel gäller dock främst utsläpp av luftföroreningar.