Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tredelad bild: Allé av björkar, bilkö och ett snabbt tåg som susar förbi.

Energi och klimat i projekt

För att klara vårt mål gällande minskning av klimatpåverkan har vi tagit fram ett antal styrdokument, stöd och verktyg för att driva på klimatarbetet. På den här sidan finns vägledning, bildspel, PM-mallar, olika beräkningsverktyg och goda exempel.

Trafikverket har som mål att nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser från byggande, drift och underhåll av trafikinfrastrukturen ska vara noll år 2045, i enlighet med Sveriges klimatmål. Som delmål ska klimatpåverkan från trafikinfrastrukturen minska med 15 procent till 2020 och 30 procent till 2025 jämfört med 2015. De senaste åren har vi satsat på att ta fram styrdokument, stöd och verktyg för att driva på klimatarbetet.

Här kan du hitta vägledning och bildspel som ska stötta i investeringsprojektens klimatarbete samt mallar som ska användas vid framtagande av PM Reducerad klimatpåverkan. Vi presenterar också olika beräkningsverktyg för klimatpåverkan, där det mest övergripande är klimatkalkylmodellen. Du kan även hämta inspiration i form av goda exempel.

Klimatkrav

Trafikverket ställer klimatkrav i upphandlingar av investerings- och underhållprojekt. Från den 15 februari 2016 gäller riktlinjen Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll och på teknisk godkänt järnvägsmateriel (TDOK 2015:0480).

Läs mer om klimatkrav

Vägledning för minskad klimatpåverkan i projekt

Syftet med vägledningen är att tydliggöra hur konsulter och entreprenörer förväntas arbeta för att minska klimatpåverkan i investerings- och reinvesteringsprojekt. Vägledningen förtydligar hur klimatkalkyler och PM reducerad klimatpåverkan ska tas fram och användas. Den ger också stöd i hur åtgärdsförslag kan tas fram och implementeras samt hur förslag till procentuella krav på minskad klimatpåverkan räknas fram.

Vägledning – Att minska klimatpåverkan i investeringsprojekt (pdf-fil, 910 kB, öppnas i nytt fönster)

Bildspel om minskad klimatpåverkan i projekt

Längst ner på den här sidan finns fem bildspel. Dessa syftar till att ge stöd åt konsulter och entreprenörer som ska arbeta för att minska klimatpåverkan i Trafikverkets investerings- och reinvesteringsprojekt. Följande bildspel finns:

  • Introduktion till Trafikverkets klimatarbete (ca 21 min)
  • Klimatkrav och åtgärder (ca 18 min)
  • PM Reducerad klimatpåverkan (ca 18 min)
  • Klimatkalkyl (ca 35 min)
  • Procentuellt klimatkrav – så här tar du fram ett förslag (ca 18 min, målgrupp konsulter)

Mall för PM Reducerad klimatpåverkan

PM Reducerad klimatpåverkan ska användas som beslutsunderlag löpande under projektet och som en redovisning av projektets klimatpåverkan. Det ska också vara ett stöd i arbetet med att ta fram och hantera åtgärdsförslag. I slutet av planskedet och bygghandlingsskedet utgör PM Reducerad klimatpåverkan en del av konsultens leverans, och i slutet av byggskedet är det entreprenören som ska redovisa. Använd respektive mall här nedan.

TMALL 0849 PM Reducerad klimatpåverkan, konsult (word-fil, 66 kB, öppnas i nytt fönster)
TMALL 0944 PM Reducerad klimatpåverkan, entreprenör (word-fil, 59 kB, öppnas i nytt fönster)

Beräkningsverktyg

Klimatkalkyl

Klimatkalkyl är Trafikverkets modell för att effektivt och konsekvent beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Klimatkalkylmodellen ska användas genom hela investeringsprocessen.

Läs mer om Klimatkalkyl

Geokalkyl

Verktyget Geokalkyl kan redan i tidiga skeden, exempelvis i fördjupade åtgärdsvalsstudier, jämföra kostnader och klimatbelastning vid olika tänkta sträckningar och få fram vad som är den optimalt bästa dragningen av en vägsträcka. Fokus ligger på masshanteringen och grundförstärkning.

Läs mer om Geokalkyl

Inspiration

Vi har i flera år arbetat med att identifiera och beräkna engångseffekter på energi- och klimatområdet i våra investeringsprojekt. Utifrån det arbetet har vi sammanställt rapporter för att kunna sprida erfarenheterna lättare i organisationen och till våra leverantörer.

Rapport om minskad klimatpåverkan inom Investering 2016 (pdf-fil, 1,7 MB)
Goda exempel klimat- och miljöarbete i Stora projekt (pdf-fil, 2,2 MB)
Rapport om energieffektivisering CO2e styrkort 2014 (Webbutiken)
Rapport om energieffektivisering styrkort 2013 (Webbutiken)
Rapport om energieffektivisering styrkort 2012 (Webbutiken)