Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Älg på väg att korsa en mindre bilväg.

Viltolyckor, barriärer och säkra passager för djur

Transportsystemet påverkar djur och växter, bland annat genom att vara barriärer i djurens väg. Vi arbetar med att göra infrastrukturen genomsläpplig för djur samtidigt som vi hanterar och förebygger kollisioner mellan djur och fordon på väg och järnväg.

Trafiken, vägarna och järnvägarna påverkar djur och växter, bland annat genom att landskapet delas upp i mindre delar. Uppdelningen innebär att djuren förlorar livsutrymme, att deras livsmiljöer blir förorenade och störda, att det skapas barriärer i landskapet och att djur dödas.

Barriärer

Vägar och järnvägar utgör i olika grad barriärer som kan bryta förbindelserna mellan de områden som djuren rör sig mellan. Vi arbetar med att utveckla och använda ny kunskap för hur passager kan utformas och hur vi kan viltanpassa broar och vägportar, i kombination med andra åtgärder som till exempel viltstängsel. På det sättet vill vi göra det lättare för djur att följa sina naturliga rörelsemönster och minska viltolyckorna. Ett exempel på enkla åtgärder är att man utformar och anlägger trummor så att fiskar kan vandra fritt i bäckar och åar och mindre däggdjur inte behöver ta omvägar.

Trafikdödade djur

Transportsystemets påverkan består främst av att vägar och järnvägar bildar barriärer, men det resulterar också i ett stort antal trafikdödade djur.

När djur, både vilt och tamdjur, körs på i trafiken måste det hanteras. Framkomlighet och säkerhet i infrastrukturen ska säkras, djurens lidande ska minskas och vi ska följa lagar och regler.

Trafikverket är medlem i Nationella Viltolycksrådet (NVR) vars verksamhet leds av Polismyndigheten på uppdrag av Näringsdepartementet. Genom samverkan i NVR drivs en eftersöksorganisation med många parter som samarbetar för att minska djurs lidande vid viltolyckor och förebygga viltolyckor. Uppgifter över antal trafikdödade djur på vägar går att hämta på Nationella viltolycksrådets hemsida.

Vandringshinder i vattendrag

En annan viktig uppgift är att åtgärda vandringshinder för djur som lever i eller vid vatten så som fisk, utter och groddjur. Genom att placera och utforma trummor och broar på rätt sätt skapar vi förutsättningar för att djur ska kunna röra sig utan att hindras av väg- och järnvägsbankar.

En väg passerar tusentals små och stora vattendrag. Hur vattnets passage under vägen är utformad har en avgörande betydelse för vattnets ekologi. Vägar skär ofta bäckar och vattendrag nära anslutningen mot sjöar.

En enda felaktigt lagd vägtrumma kan påverka ekosystemet om den skär av vandringsvägen till lekplatser för djur. Konsekvenserna kan bli betydande för fiskar och andra djur som lever i vatten, såsom grodor och uttrar. En liten bäck på en knapp meters bredd kan tjäna som lekplats för öringar på två till tre kilogram. När grodor och uttrar inte kan följa sin naturliga väg längs med vattnet, tvingas de passera vägbanan där de körs ihjäl i stor omfattning.

Ett av Trafikverkets strategiska mål är att öppna dessa vandringsvägar.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

För att på sikt förebygga att djur körs på arbetar vi med att förbättra vårt arbetssätt och bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt.

Pilotprojekt

I Värmland och Östergötland pågår pilotprojekt för att testa fysiska åtgärder i mindre skala. Testerna genomförs på några särskilt viltolycksdrabbade sträckor. Faller testerna väl ut kan åtgärderna komma att användas i större skala.

Forskning

Vi beställer forskning om vilt och infrastruktur som ger kunskap och verktyg som kan användas i fysisk infrastrukturplanering. Syftet är att vi ska bli bättre på att ta hänsyn till vilt vid planering och underhåll av infrastruktur.

Viltstyrningssystem

Viltstyrningssystem syftar till att med stängsel styra djuren till lämpliga passager så att de säkert kan passera vägar och spår. Passagerna kan vara över, under eller i plan med infrastrukturen. Vi ser över våra rutiner och arbetssätt för hur vi underhåller och sätter upp viltstängsel. Trafikverket undersöker också hur andra länder hanterar viltstyrning och vilka framgångsrika metoder som används.

Nationella viltolycksrådet

Nationella viltolycksrådet driver i samverkan en eftersöksorganisation där flera parter, däribland Polisen, jägarorganisationer och Trafikverket, samarbetar för att minska djurs lidande vid viltolyckor och förebygga viltolyckor.

Projekt för att minska vattenhinder

Remibar är ett projekt som ska minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norrbotten och Västerbotten.