Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Finansiellt stöd inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (TEN-T-finansiering)

Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) avseende transport som upprättas av svensk aktör, eller där svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av utländsk aktör.

Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. För detta ändamål finns inom Trafikverket en särskild funktion., CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

CEF utgör en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF Transport, ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens godkännande.

Utlysningen 2017 (CEF2017) – Transport Blending Call

Den 7 februari 2017 öppnades CEF2017 Blending call. Detta är den första utlysningen som kombinerar traditionella bidrag (grants) med olika former av finansiella instrument. Syftet med denna utlysning är att kunna få fram finansiering för angelägna transportprojekt, dvs. att bidragen kan underlätta för projekten att få en förmånlig finansiering. Genom att projekten lånefinansieras fås också en bättre granskning av varje projekt.

Grundstrukturen för utlysningen är i stort densamma som för de tidigare utlysningarna, t.ex. vad avser prioriteringarna inom de olika områdena, t.ex. ITS, ERTMS osv. Totalt uppgår utlysningen till 1 miljard euro med fördelningar fördelat på tabellen nedan.

Prioriteringarmiljoner euro
Core Network Corridors 450
Other sections of the Core Network 100
Rail interoperability 50
European Rail Traffic Management System (ERTMS) 100
Innovation and new technologies  490
Safe and secure infrastructure 10
Single European Sky – SESAR 40
Intelligent Transport System for Road (ITS) 40
Motorways of the Sea (MoS) 40
Nodes of the Core Network 10
Multimodal logistics platforms 20
Totalt 1350

Det som särskiljer denna utlysning är att respektive sökande utöver de traditionella delarna i ansökan också måste redovisa att man avser att lånefinansiera sitt projekt och man har tagit kontakter med kreditinstitut, t.ex. EIB, och att man har intyg för detta. En ny och särskild blankett (form E) som en del i det ordinarie ansökningsmaterialet har tagits fram och handledningen för att upprätta ansökan (Guide for applicants), finns tillgänglig på INEA:s hemsida.

En annan sak som särskiljer denna utlysning är att det finns två ansökningsomgångar. Den första ansökningsomgången stängde den 14 juli och den andra ansökningsomgången stänger den 12 april 2018. Notera dock att EU-kommissionen inte har öronmärkt någon särskild andel av utlysningens budgetmedel för de två ansökningsomgångarna. Det betyder att det finns en risk för att en stor andel av budgetmedlen kan tilldelas de projekt som kom in till den första ansökningsomgången.

Som vanligt rekommenderar vi alla sökande att börja med sina förberedelser i god tid. I och med att detta är en utvecklad form av CEF-utlysning med nya krav rekommenderar vi också att de sökande noga läsa det underlag och material som finns på INEA:s hemsida

För svenska sökande gäller samma krav som vid tidigare ansökningar, dvs. att CEF-sekretariatet granskar alla projektansökningar på regeringens uppdrag och håller i processen för regeringens godkännande av alla ansökningar med svenska partners (blankett A2.3). Alla ansökningar måste godkännas av respektive medlemsland. Den svenska processen för godkännande av respektive ansökan motsvarar den som tillämpats tidigare år. Den 15 januari 2018 begär vi av respektive sökanden en översiktlig beskrivning av projektet som ansökan omfattar. Denna beskrivning lämnas på särskilt formulär ("Projekt-pm") som finns på vår hemsida. Projekt-pm utgör en intresseanmälan och vi kommer därefter att ta en kontakt med dem som lämnar in en Projekt-pm. Den 28 februari 2018 (kl.12.00) begär vi in en slutlig och komplett ansökan. Det är viktigt att denna ansökan är så komplett som möjligt eftersom att vi baserar våra rekommendationer till regeringen på vad som har redovisats till oss den 28 februari 2018. Efter regeringens godkännande tillser vi att respektive sökande får regeringens godkännande (blankett A2.3). Följande tidplan gäller:

  • 15 januari 2018: Projekt-pm lämnas till CEF-sekretariatet (gärna tidigare)
  • 28 februari 2018 kl. 12.00: Slutliga och kompletta ansökningar lämnas till CEF-sekretariatet
  • 12 aril 2018 kl. 17.00: Sista ansökningsdag för CEF2017 Blending call

Notera att denna tidtabell endast gäller för den ansökningsomgång som stänger den 12 april 2018. Vi vill också nämna att tidplanen också påverkar hanteringen av den årliga uppföljningen av pågående projekt med CEF-finansiering, ASR2018. Tidpunkten för redovisning av dessa rapporter kommer därför att tidigareläggas. Vi återkommer om särskild information om detta till berörda projekt.

Vi rekommenderar starkt att ni så snabbt som möjligt påbörjar arbetat med ansökningar. Läs utlysningstexterna noga så att ert projekt, ta gärna en kontakt med oss på CEF-sekretariatet för att diskutera projektupplägg och andra tekniska frågor som kan uppkomma. Vi kommer att återkomma med ytterligare nyhetsbrev under ansökningsprocessen. Under rubriken CEF-utlysning CEF2017 finns presentationer från informationsmötet den 23 mars 2017.

Utlysningen 2017 (CEF2017) – Transport Single European Sky (SESAR)

Utöver pågående utlysning CEF 2017 Transport Blending Call finns ytterligare en pågående utlysning inom området SESAR. Utlysningen öppnande den 6 oktober och sista ansökningsdag sammanfaller med Blending Call, nämligen den 12 april. En webbsänd informationsdag genomfördes den 19 oktober. Denna dag kan fortfarande ses via INEA:s hemsida. Till skillnad mot utlysningen Blending call finns inget krav på sökande måste ta upp lån motsvarande sökt bidrag. Tillgängligt belopp i denna utlysning uppgår till 290 miljoner euro.

För sökande med svenska partners gäller samma krav på upprättande av Projekt-pm och inlämnande av slutlig och komplett ansökan till CEF-sekretariatet, se tidplanen ovan. Notera även att särskilda regler för ansökningar avseende installationer av radioutrustning inom 8.33 KHz-bandet. Närmare upplysningar lämnas av CEF-sekretariatet.