Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Finansiellt stöd inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (TEN-T-finansiering)

Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) avseende transport som upprättas av svensk aktör, eller där svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av utländsk aktör.

Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. CEF utgör också en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF Transport, ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens godkännande.

Utlysningen 2014 (CEF2014) – Transport

Den första utlysningen i nuvarande programperiod, CEF2014 öppnades den 11 september 2014. Utlysningen var öppen till och med den 26 februari 2015. På grund av tekniska svårigheter med ansökningsmodulen TENtec fanns möjligheter att registrera ansökningar till och med den 3 mars 2015.

Totalt inkom 735 ansökningar om stöd från CEF från alla medlemsländer och inom flera prioriteringar var det ansökta beloppet långt över tillgängliga medel.

Den 10 juli 2015 beslutade CEF Transport Committé att stödja totalt 276 projekt. Av totalt 56 inlämnade projekt med svenska partners föreslogs 26 för finansiering. Totalkostnaden för dessa projekt uppgick till 1 030 miljoner euro och bidraget från CEF till 479 miljoner euro. Den svenska bidragsandelen kan uppskattas till cirka 78 miljoner euro. Ett stort antal projekt inom området Motorways of the Sea (totalt 9 stycken) med svenska partners föreslogs för finansiering. Likaså föreslogs flera ITS-projekt och inom SESAR (flygtrafikledning) medel från CEF. Inom energiområdet fick två projekt med svenska partners finansiering. En positiv nyhet var att två svenska projekt tilldelades medel för två nya prioriteringar: inom området urbana noder där Norrköpings kommun fick medel för att utveckla kopplingarna mellan olika transportslag och Trafikverket för att förbättra transportsystemet mot tredje land genom att projektera för en ny järnvägsbank och kommande elektrifiering på sträckan Storlien-norska gränsen. Projekt Norrbotniabanan fick CEF-medel för att projektera järnvägssträckan Umeå-Skellefteå.

Utlysningen 2015 (CEF2015) – Transport

Den 16 februari 2016 avslutades den andra ansökningsomgången i CEF-programmet för transporter. Trots att tillgängliga medel, cirka 1 miljard euro, var betydligt lägre än den första ansökningsomgången (CEF2014), så var intresset från svenska aktörer betydande. Totalt lämnades 38 ansökningar med svenska partners. Av dessa avsåg 22 Motorways of the Sea och 10 projekt för Air Traffic Management. Övriga ansökningar avsåg ERTMS, Multimodal och Road (Innovation). Till höger finns en sammanställning över de ansökningar som har lämnats in till EU.

Den 17 juni 2016 presenterade Kommissionen vilka projekt man avse att föreslå för finansiering från CEF2016. Av totalt 38 inlämnade projekt med svenska partners föreslås 16 för finansiering. Av dessa avser nio projekt inom området flygtrafikledning, sex projekt inom området sjömotorvägar (Motorways of the Sea) och ett projekt som avser stöd för ERTMS fordonsutrustning. Från svenskt perspektiv kan konstateras att flertalet ansökningar inom området flygtrafikledning, bl.a. Skavsta flygplats, föreslås för finansiering. Det svenska ERTMS-projektet har också föreslagits för finansiering. Närmare information finns under nedanstående länkar.

Den 8 juli beslutade CEF-kommittén om dessa projektförslag. Efter detta möte har INEA kontaktat respektive projekt och inlett diskussioner om bidragsavtalet (grant agreement). Sista tidpunkt för att komma överens med INEA om de projekt som beviljades medel i CEF2015 är 18 november. De första förskottsbetalningarna förväntas innan slutet av 2016.

Utlysningen 2016 (CEF2016) – Synergy

INEA öppnade den 29 september 2016 en utlysning inom CEF som kombinerar områdena energi och transport (så kallad Synergy call). Utlysningen stängde den 13 december.

Utlysningen omfattar totalt 40 miljoner euro. Projektet som omfattades av denna utlysning ska vara studier som gärna inkluderar testverksamhet. Totalt har en ansökan med svensk partner upprättats.

Utlysningen 2016 (CEF2016) – Transport

Utlysningen CEF 2016 Transport öppnade den 13 oktober månad och den 25 oktober anordnade INEA CEF Transport Info Day i Bryssel.. Sista ansökningsdag var den 7 februari 2017. Totalt har 15 ansökningar med svenska partners ämnats in till EU. En sammanställning över dessa ansökningar finns under fliken.

Utlysningen 2017 (CEF2017) – Transport Blending Call

Den 7 februari 2017 öppnades CEF2017 Blending call. Detta är den första utlysningen som kombinerar traditionella bidrag (grants) med olika former av finansiella instrument. Syftet med denna utlysning är att kunna få fram finansiering för angelägna transportprojekt, dvs. att bidragen kan underlätta för projekten att få en förmånlig finansiering. Genom att projekten lånefinansieras fås också en bättre granskning av varje projekt.

Grundstrukturen för utlysningen är i stort densamma som för de tidigare utlysningarna, t.ex. vad avser prioriteringarna inom de olika områdena, t.ex. ITS, ERTMS, SESAR osv. Totalt uppgår utlysningen till 1 miljard euro med fördelningar fördelat på tabellen nedan.

Prioriteringarmiljoner euro
Core Network Corridors 450
Other sections of the Core Network 100
Rail interoperability 50
European Rail Traffic Management System (ERTMS) 100
Innovation and new technologies  140
Safe and secure infrastructure 10
Single European Sky – SESAR 40
Intelligent Transport System for Road (ITS) 40
Motorways of the Sea (MoS) 40
Nodes of the Core Network 10
Multimodal logistics platforms 20
Totalt 1000

Det som särskiljer denna utlysning är att respektive sökande utöver de traditionella delarna i ansökan också måste redovisa att man avser att lånefinansiera sitt projekt och man har tagit kontakter med kreditinstitut, t.ex. EIB, och att man har intyg för detta. En ny och särskild blankett (form E) som en del i det ordinarie ansökningsmaterialet har tagits fram och handledningen för att upprätta ansökan (Guide for applicants), kommer att uppdateras (finns ännu inte tillgänglig på INEA:s hemsida).

En annan sak som särskiljer denna utlysning är att det finns två ansökningsomgångar. Den första ansökningsomgången stänger den 14 juli och den andra ansökningsomgången stänger den 30 november. Notera dock att EU-kommissionen inte har öronmärkt någon andel av utlysningens budgetmedel för de två ansökningsomgångarna. Det betyder att det finns en risk för att en stor andel av budgetmedlen tilldelas de sökande projekten redan efter den första ansökningsomgången.

Som vanligt rekommenderar vi alla sökande att börja med sina förberedelser i god tid. I och med att detta är en utvecklad form av CEF-utlysning med nya krav rekommenderar vi också att de sökande noga läsa det underlag och material som finns på INEA:s hemsida

För svenska sökande gäller samma krav som vid tidigare ansökningar, dvs. att CEF-sekretariatet granskar alla projektansökningar på regeringens uppdrag och håller i processen för regeringens godkännande av alla ansökningar med svenska partners (blankett A2.3). Alla ansökningar måste godkännas av respektive medlemsland. Den svenska processen för godkännande av respektive ansökan motsvarar den som tillämpats tidigare år. Den 2 maj 2017 begär vi av respektive sökanden en översiktlig beskrivning av projektet som ansökan omfattar. Denna beskrivning lämnas på särskilt formulär ("Projekt-pm") som finns på vår hemsida. Projekt-pm utgör en intresseanmälan och vi kommer därefter att ta en kontakt med dem som lämnar in en Projekt-pm. Den 2 juni (kl. 12.00) begär vi in en slutlig och komplett ansökan. Det är viktigt att denna ansökan är så komplett som möjligt eftersom att vi baserar våra rekommendationer till regeringen på vad som har redovisats till oss den 2 juni. Efter regeringens godkännande tillser vi att respektive sökande får regeringens godkännande (blankett A2.3). Följande tidplan gäller alltså:

  • 27 februari: CEF Transport Info Day (finns tillgänglig via INEA:s hemsida)
  • 23 mars: Informationsmöte om CEF Blending call med bl.a. INEA (se
    information från mötet nedan)
  • 2 maj: Projekt-pm lämnas till CEF-sekretariatet
  • 2 juni: (kl. 12.00): Slutliga och kompletta ansökningar lämnas till CEF-sekretariatet
  • 14 juli 2017 kl. 17.00: Sista ansökningsdag för CEF2017 Blending call

Notera att denna tidtabell endast gäller för den ansökningsomgång som stänger den 14 juli.

Vi rekommenderar starkt att ni så snabbt som möjligt påbörjar arbetat med ansökningar. Läs utlysningstexterna noga så att ert projekt, ta gärna en kontakt med oss på CEF-sekretariatet för att diskutera projektupplägg och andra tekniska frågor som kan uppkomma. Vi kommer att återkomma med ytterligare nyhetsbrev under ansökningsprocessen. Under rubriken CEF-utlysning CEF2017 finns presentationer från informationsmötet den 23 mars 2017.