Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Expertgrupp - Cyklister och Gående

Vi är en expertgrupp inom GNS Väg. Vårt arbete ska visa hur trafiksäkerhetsmålen ska nås genom att ha en gemensam strategi och handlingsplan för området. Expertgruppens arbete avrapporteras och presenteras årligen på ett av GNS Vägs möten.

Det övergripande målet är att trafiksituationen för såväl fotgängare som cyklister skall bli säkrare.

Ökat resande med cykel är en viktig del i hållbara transporter. Ökad cykling ger också positiva effekter på folkhälsan och utvecklingen av attraktiva städer. Samtidigt finns det stora och allvarliga problem med trafiksäkerheten för cyklister. Cyklister, som framförallt skadas vid singelolyckor, och fotgängare som skadas i fallolyckor sticker ut i statistiken. Vid översynen av trafiksäkerhetsmålen 2012 blev problematiken kring fotgängar- och cykelolyckor synlig. Fallolyckor definieras inte som en trafikolycka då inget fordon är inblandat, men med ett helhetsperspektiv på resor i staden utgör dessa olyckor och skador en betydande andel.

Under 2013 tog Trafikverket tillsammans med andra berörda aktörer fram en gemensam strategi för säkrare cykling.

Organisation

Ordförande: Vakant

Sekreterare: Folksam, Helena Stigson

Representanter från: Cykelfrämjandet, Cycleurope, Eskilstuna kommun, Folksam, Fotgängarnas förening, Göteborgs Stad, Huddinge kommun, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, NTF, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Svensk cykling, Sveriges kommuner och landsting, Trafikverket, Transportstyrelsen och Örebro kommun