Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg med ett mitträcke och två bilar.

Analys över trafiksäkerheten 2019

Varje år gör Trafikverket, i samarbete med VTI och Transportstyrelsen, en rapport som redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen för vägtrafiken.

Under år 2019 omkom 221 personer i vägtrafiken. Antalet allvarligt skadade beräknas till drygt 3800. Det är minskning från år 2018 med cirka 400 personer. Siffrorna visar att uthållighet och rätt insatser ger resultat.

År 2018 med 324 omkomna sticker ut som ett udda år. Nästan hela ökningen av omkomna under år 2018 skedde på det statliga vägnätet och främst bland personbilister i mötes- och korsningsolyckor. Under 2019 syns en återgång till mera normala nivåer, samt att omkomna i singelolyckor har minska kraftigt. Vi ser att det är möjligt att vi når etappmålet med max 220 omkomna år 2020.

Det är viktigt att vi ser utvecklingen över tid och är uthålliga i insatser för att nå Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Utmaningar inför kommande decennium. Alla samhällets aktörer behöver samverka för att lösa dem.

Det krävs ett fortsatt intensivt arbete för att öka trafiksäkerheten. Det finns också stora möjligheter i att kombinera flera hållbarhetsmål för att öka drivkraft och effekt arbetet. Nya utmanande etappmål för 2030 med max 133 omkomna innebär att många olika samhällsaktörer behöver ta ansvar för att genomföra kraftfulla insatser i trafiksäkerhetsarbetet.

Tre av fyra som omkommer, har förolyckats på den regionala delen av det statliga vägnätet. Därför behövs det fler trafiksäkerhetsinsatser på det regionala vägnätet. Under drygt 20 års tid med systematiskt arbete för Nollvisionen har vi gjort stora satsningar på de större statliga vägarna i Sverige. Utmaningen ligger främst i att minska omkomna i singelolyckor och mötesolyckor.

Hastighetsefterlevnad är en förutsättning för att nå målet att minska antalet dödade och skadade i trafiken. 55 procent av alla trafikanter kör för fort. Hastigheten är ofta en avgörande faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Mer än 100 liv kan sparas om alla håller hastigheten.

Omställningen till mer aktivt resande, det vill säga fler som cyklar och går, innebär att det bland annat behövs en anpassning av infrastruktur och hastighet för att inte riskera ökade personskador. Det gäller även nya eldrivna enpersonsfordon som exempelvis elsparkcyklar.

Många åtgärder är på gång –ny teknik ger stora möjligheter att rädda fler liv i trafiken

Trafiksäkerhet är ett samspel mellan infrastrukturåtgärder, fordons krocksäkerhet och användare. Vi behöver fortsätta att ta vara på ny teknik. Exempelvis kan uppkopplade fordon, sensorer som läser av vägmiljön och fordon som automatiskt bromsar för oskyddade trafikanter rädda

En långsiktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet är att bygga mötesseparerade vägar som förhindrar frontalkollisioner. Men vi behöver även genomföra åtgärder som har snabbare effekt på trafiksäkerheten, exempelvis fortsatt etablering av trafiksäkerhetskameror och anpassningar av hastighetsgränser utifrån vägarnas utformning.

En framgångsfaktor för trafiksäkerhetsarbetet är ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och företag. Trafikverket har tillsammans med 13 aktörer beskrivit sina ambitioner att bidra till en säker vägtrafik i en aktionsplan för 2019-2022. Här beskrivs 111 åtgärder för en säker vägtrafik, varav Trafikverket står för en tredjedel. Nyckelområden är rätt hastighet, nykter trafik och säker cykling. Om alla åtgärder som beskrivs i aktionsplanen genomförs är bedömningen att det kan rädda ca 40-50 liv i vägtrafiken varje år, efter 2022.

Trafiksäkerhet ingår som del av de globala målen för hållbar utveckling. Det innebär nya möjligheter och verktyg för att förbättra trafiksäkerheten. En internationell expertgrupp har med utgångspunkt från Agenda 2030 tagit fram nio rekommendationer för det framtida globala trafiksäkerhetsarbetet. Rekommendationerna är grunden för den s.k. Stockholmsdeklarationen som antogs vid den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm, februari 2020. Rekommendationerna och deklarationen är också en viktig grund för det nationella trafiksäkerhetsarbetet de kommande tio åren.

Exempel på åtgärder:

  • Mötesseparering
  • anpassning av hastighetsgränser
  • fler trafiksäkerhetskameror
  • fler korsningsåtgärder och säkra passager för oskyddade trafikanter
  • förbättrat underhåll av cykelvägar
  • geofencing-teknik för säkra zoner