Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Björn Westerberg

Björn Westerberg är vd för BTO, Branschföreningen Tågoperatörerna.

Bromsblock viktig fråga för JBS

Den nya EU-reglerna som ska ge tystare godsvagnar blir en stor utmaning för järnvägsbranschen. Frågan lyftes vid JBS styrelsemöte den 12 september då BTO, Branschföreningen Tågoperatörerna, stod värd.

För att få en inblick i de diskussioner som fördes på styrelsemötet bad vi Björn Westerberg, vd för BTO, att svara på några frågor:

Hur skulle du beskriva dagens möte och vilket fokus hade ni?

Westerberg_björn_300x300.jpgDagens möte fokuserade främst på TTTs framtida inriktning, Järnvägsbranschens forsknings-och innovationsagenda, kommunikation, bromsblock och kompetensförsörjning.

TTTs exekutiva ledningsgrupp har under sommaren fokuserat på att strukturera verksamheten och sätta sig in i arbetet som ska göras. Det nya arbetssättet med sprintar har börjat testas för att kunna vidareutveckla metoden och ta nästa steg. Ett exempel på sprint som drivs under hösten är att använda fordonsdata för att påvisa var infrastrukturen kan förbättras.

Vårt huvudfokus är ökad kvalitet och punktlighet vilket är avgörande för järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft. Framdriften inom TTT är därför av central betydelse för våra medlemmar. Framtidsfrågor inom forskning- och innovation är viktiga främst för att öka järnvägens kapacitet, effektivitet men också för att skapa ökad konkurrenskraft.

Vilken fråga på dagens styrelsemöte var viktigast ur BTO synpunkt?
Det är helt klart frågan om tystare bromsblock för godsvagnar, säger Björn Westerberg.

Sedan juni 2019 gäller nya EU-regler för buller från godsvagnar. För att minska bullret ska dagens bromsblock av gjutjärn fasas ut under en övergångsperiod och bytas ut till kompositmaterial eller annat tystare bromssystem. Från december 2024 träder de striktare kraven i kraft för vagnar i internationell trafik, medan Sverige och Finland har fått undantag för nationell trafik till slutet av 2032.

Tidpunkten 2024 var en kompromiss och järnvägsmarknaden i norra Europa skulle egentligen behövt betydligt längre tid för att hinna med en anpassning. Det beror på ännu olösta problem med bromsverkan och relaterade säkerhetsrisker i nordiska vinterförhållanden med de nya kompositmaterialen.

Trots kompromissen 2014 har Tyskland och Schweiz beslutat att införa nationella bullerkrav som gäller från och med 2020.

Trots undantagen för nationell trafik kommer därför fler och fler vagnar med kompositbromsar att komma till Sverige från andra länder. För att minska säkerhetsriskerna kan en åtgärd vara att köra godstågen i lägre hastigheter, vilket dock leder till längre ledtider och fördyringar och i förlängningen en överflyttning av godstransporter från järnväg till väg. Lägre hastigheter för godstågen påverkar också persontrafiken.

Enligt Trafikverket skulle en hastighetssänkning från 100 till 80 km/h för godståg innebära en samhällskostnad på 1,5 miljarder kronor per år. Den största delen av samhällskostnaden, drygt 1,1 miljarder kronor, beror på minskad kapacitet för persontrafiken medan knappt 0,4 miljarder beror på högre kostnader för godskunder.

Tågoperatörerna bedriver ett intensivt arbete för att komma tillrätta med utmaningarna med det forcerade införandet av de nya kraven.

Vad är styrkan med JBS och varför prioriterar BTO arbetet inom JBS?

Den svenska järnvägsmarknaden har avreglerats och öppnats upp för fler aktörer, både operatörer och underhållsföretag. Det har inneburit ökad affärsmässighet och entreprenörskap och bidragit till en kraftigt ökad järnvägstrafik. Utbudet av tjänster är större och ett mer fokus läggs idag på såväl resenärer som på godskunder. Järnvägen är ett branschgemensamt produktionssystem som kräver samordnad planering och styrning i syfte att skapa kundnytta, ett effektivt kapacitetsutnyttjande och göra järnvägen mer robust och tillförlitlig. För att åstadkomma det krävs ett tydligt fokus på teknik, processer, information, människor och kultur i samverkan.

Styrkan med JBS är att branschens ledande aktörer samlas och visar på ledarskap och samverkan. Ledarskap genom att ge inriktning och fokus och samverkan genom att mötas för samtal som möjliggör samsyn och som ger underlag för samarbete och samordning. JBS ger möjlighet att fokusera på rätt saker och att göra saker rätt. Vad JBS fokuserar på och beslutar har stor betydelse för branschens aktörer.

BTO prioriterar sitt arbete inom JBS eftersom det ger största möjliga medlemsnytta i förhållande till insatsen. Genom JBS får vi inflytande över beslut som påverkar hela branschen, både gods- och passagerartrafik. Vi får också genom dialog bättre förståelse för varandras utgångspunkter och kan därigenom bli bättre på att arbeta tillsammans.