Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genomförandeprocessen – en sammanfattning

Genomförande av ITS är en iterativ process med flera efterföljande steg. Stegen i processen är de samma som vid traditionell planering, men innehållet i respektive steg kan skilja på vissa punkter.

ITS-åtgärder skiljer sig från fysiska åtgärder eftersom it-system behöver elförsörjning och ofta digital kommunikation, samt att utrustningen kanske behöver installeras i skyddad miljö (fukt, temperatur, säkerhet med mera). It-utrustning har ofta en begränsad livstid varför avskrivningstid och reinvestering bör räknas in vid planeringen.

Genomföra

Genomförande av ITS kan sammanfattas i följande steg:

Genomförandeprocess för ITS åtgärder

Initiering – identifiera problemet

Regionkontor eller kommunens trafikavdelning uppmärksammas om ett problem genom synpunkter från allmänheten eller via politiska initiativ. Innan förslag till åtgärder fastställs bör det skapas en tydlig bild av vad problemet är och vilka konsekvenser det har för olika trafikant- och samhällsgrupper.

Behovsanalys och målformulering

Genom observationer på plats, insamling av underlagsmaterial som trafikmätningar, rapporterade tillbud samt kontakter med lokala intressenter skapas en behovslista för varje trafikant- och samhällsgrupp. Därefter görs en målbeskriv­ning med kvantifierade mål och en definierad mätmetod.

Val av åtgärd

Med utgångspunkt i behovslistan föreslås ett antal möjliga åtgärder. Alterna­tiven kan omfatta både ITS-system och fysiska åtgärder. För varje åtgärd görs en bedömning av effekter och kostnader. Genom en sammanvägd bedömning av behoven och de olika åtgärdsalternativen görs ett val av åtgärd. En generell regel är att välja den åtgärd som ger mest effekt för pengarna. Men det kan finnas lokala förutsättningar eller politiska inriktningsbeslut som ger anledning att göra avsteg från denna regel.

Genomföra

Genomförandefasen omfattar upphandling, installation och driftsättning. God planering av alla delar i processen från upphandling till förvaltning och utvärdering, är avgörande för hur lyckat införandet av ITS blir. En lika viktig faktor är förankring och information. God förankring och transparens i beslutsprocessen är avgörande för den interna acceptansen, medan tydlig information ut till allmänheten är avgörande för den externa acceptansen.

Förvalta

ITS-åtgärder omfattar oftast flera IT-system som är beroende av varandra. För att åtgärden ska användas och vara tillförlitlig måste systemet vara tillgängligt och fungera som det ska. För detta krävs goda driftrutiner och anpassat underhåll. Till förvaltningsansvaret hör nödvändig kundsupport.

Utvärdera

Det finns två delar som bör ingå i utvärderingen av en ITS-åtgärd. Det första är effektutvärdering: Har vi löst problemet? Denna utvärdering sker genom för- och eftermätning samt mätning av långtidseffekter. Den andra delen är omprövning av behovet: Har yttre faktorer påverkat om behovet finns kvar?