Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kritiska framgångsfaktorer för bra ITS

Erfarenheter från införandet av olika ITS-åtgärder visar att det finns stora skillnader både på deras effekt och hur väl de accepteras av trafikanterna. Varje enskild installation har sina specifika förutsättningar som påverkar förväntad funktion.

Nedan har vi sammanfattat några viktiga framgångsfaktorer för ett bra genomförande av ITS-åtgärder.

Planeringen av åtgärd ska utgå från problem

Det är viktigt att i ett tidigt skede skapa en tydlig bild av vad problemet är, vad som orsakar problemet och vilka konsekvenserna är för olika trafikant- och samhällsgrupper.

Tillämpa rätt åtgärd på rätt plats

Planeringen av åtgärden ska utgå från lokala förhållanden.

ITS är ofta en skräddarsydd lösning, sällan en standardlösning

Eftersom system i de flesta fall måste platsanpassas fordras noggrant förarbete i form av utredning och projektering .

ITS syftar till att påverka trafikantens beteende

Åtgärden måste vara rättvis för att den ska ha effekt. Om trafikanten inte förstår sammanhangen mellan trafikförhållanden och det budskap som ges via ITS-systemet, kommer budskapet heller inte att leda till önskat beteende.

Information och förankring i införandeprocessen är avgörande för ett lyckat system

Med detta menas att det är viktigt att skapa ett samförstånd med trafikanten och lokala intressenter.

Planering av en ITS-åtgärd bör ske i ett livscykelperspektiv , där inte bara själva investeringen räknas in utan även förvaltning, drift, underhåll och utvärdering

Alla kostnader och nyttan i hela livscykeln ska räknas in. Nyttan med en åtgärd kan vara svår att beräkna, men så långt det går bör alla möjliga effekter listas, även de som inte går att kvantifiera eller värdesätta.

Effekterna ska vara hållbara över tid

Utvärdering av effekter ska verifiera om åtgärden har löst problemet. Även långtidseffekter ska mätas för att säkerställa hållbara effekter. Samtidigt bör det göras en omprövning av behovet för att se om förutsättningarna har ändrats. Om behovet inte finns kvar eller om effekten uteblir bör systemet tas bort.

Etablera långvarigt engagemang hos väghållaren

En avgörande faktor för ett lyckad införande är att parterna tror på åtgärden också när projektet går över i en förvaltningsfas.

Genomförandeprocessen – en sammanfattning