Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dynamisk parkeringsinformation

Bilister som kör runt och letar efter parkeringsplatser kan bidra till att trafiksäkerheten försämras. Jakten på parkeringsplatser kan leda till trafikstockningar, köer samt frustration och minskad uppmärksamhet hos bilisterna.

Uppgifter om hur stor del av trafiken i storstäderna som består av trafik som söker efter parkeringsplatser varierar mellan tio och 40 procent.

Bättre information om olika parkeringsmöjligheter leder till en förenklad trafiksituation för trafikanter som söker parkeringsplats. Effekterna blir minskad söktrafik, mindre köer vid parkeringsanläggningar samt att parkeringsanläggningarna kan användas effektivare. Mindre söktrafik leder till mindre utsläpp och har en direkt positiv effekt på luftkvaliteten.

System för dynamisk parkeringsinformation är uppbyggt på så sätt att det känner av hur många bilar som passerar parkeringarnas in- och utfarter via detektorer. Informationen om in- och utpasserande bilar sänds sedan vidare till ett centralt system för bearbetning. Därifrån skickas uppgifterna tillbaka till dynamiska skyltar som visar hur många lediga platser som finns kvar eller om parkeringsplatsen är fullbelagd.

Tillämpning

Systemet är till för att visa bilister var det finns lediga parkeringar i staden och hjälpa dem att hitta dessa. Syftet är att minska söktrafiken och att göra trafiksituationen enklare för trafikanter som besöker centrum. Därutöver kan systemet användas för att förbättra tillgängligheten till stadskärnan och på så sätt öka stadens attraktivitet.

Effekter

Dynamisk parkeringsinformation kan leda till färre kantstensparkeringar, högre trafiksäkerhet och förbättrad miljö. Systemet gör att långväga bilister känner sig mer välkomna i staden. En annan effekt är att systemet genom sin förmåga att generera parkeringsstatistik alstrar data som är till nytta i den lokala trafikplaneringsprocessen.

Aktörer

I beslutsskedet är det viktigt att fånga alla intressenter som är beroende av eller har ett inflytande över hur ett system kan utformas och införas. Sådana intressenter kan vara parkeringsoperatörer, politiker, väghållare, kommunen, ägare av parkeringsanläggningar, det lokala näringslivet och miljöintressegrupper.

Goda råd vid införande

Vid införande bör det etableras en tydlig målbild om vad som uppnås med systemet. Målbilden bör bygga på erfarenheter från införandet av liknande system på andra håll. I startskedet av ett projektgenomförande bör ansvariga aktörer genomföra omvärldsbevakning, till exempel genom studieresor till andra städer. På så sätt skapas en bild och vision av hur systemet skall utformas och vad som skall åstadkommas.

Det är viktigt att ha en projektorganisation för genomförandet där represen­tanter för alla parter kan följa projektet från idé till implementering och där de har inflytande över införandeprocessen.

Drift och underhåll bör planeras och budgeteras redan i ett tidigt skede. Dessutom bör systemet byggas flexibelt så att om och utbyggnad kan ske i en senare fas. Efter en tids drift är det lämpligt att utvärdera och undersöka tillförlitlig­heten i systemet.

Därigenom ges värdefull återkoppling till driftansvariga. System för dynamisk parkeringsinformation kan även utvecklas till att omfatta andra medier som Internet, där information om platstillgång och lämpliga parkeringsplatser kan distribueras.

Se även:
Pendelparkering med information

Goda exempel: Dynamisk parkeringsinformation

Parkeringsledningssystemet P-Evenemang i Göteborg togs i drift 2005. Systemet ger vägvisning till större parkeringsanläggningar för bilburna besökare vid evenemang i centrala delar av staden. Syftet är att minska söktrafiken och få en bättre miljö i innerstaden.

Redan på infartslederna informeras bilisterna om evenemang i staden på omställbara skyltar. När trafikanterna kommit in i staden möts de av dynamiska parkeringsskyltar för vägvisning till lämplig parkeringsplats. Skyltarna visar antal lediga platser och om parkeringsplatsen är inomhus eller utomhus.

Tanken är att man skall bli hänvisad till en annan parkeringsanläggning om det är fullt. Systemet bidrar till en ökad service till trafikanterna och gör att befintliga parkeringar kan utnyttjas effektivare.

Ett annat syfte med systemet är att öka stadens attraktivitet som evenemangsstad och ge evenemangsägarna möjlighet att profilera och marknadsföra området och sina arrangemang. De stora evenemangen i Göteborg skall vara en tillgång för staden samtidigt som trafiken i anslutning till dessa skall fungera så smidigt som möjligt. Kommunen för även ut trafikrelaterad evenemangsinformation på webbsidan Evenemangstrafiken.nu.

Intervjuer från utvärdering av systemet visar att såväl evenemangsarrangörer, parkeringsbolag samt Trafikverket och Trafikkontoret är nöjda med systemet. Detta tack vare att söktrafiken har kunnat minskas och att besökare kommer till rätt anläggning och lämplig parkering inom aktuellt område och i rätt tid.

En trafikantundersökning visar att den långväga biltrafik som kommer till staden i samband med evenemang är hjälpta av parkeringsinformationen. Nio av tio bilister tycker skyltarna är bra. De som bor i Göteborg och i kranskommunerna uppskattar i medeltal att de sparat 15 minuter tack vare skyltarna. För de som bor i övriga regionen och längre bort är motsvarande siffra 19 minuter.

Källa: Utvärdering P-evenemang, Vägverket Region Väst och Trafikkontoret Göteborg, 2008.

Pendelparkering med information