Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hastighetspåminnande information

Hastighetspåminnande omställbara vägmärken installeras för att lösa ett lokalt trafikproblem på en plats där traditio­nella fysiska åtgärder inte fungerar, är kostnads­effektiva eller ordinarie skyltanordningar inte ger önskvärd effekt.

Systemen höjer uppmärksamheten hos trafikanterna genom att de bara aktiveras och tänds upp när aktuell hastighetsbegränsning överskrids.

Detektorer (exempelvis radar) mäter hastigheten hos ankommande fordon och aktiverar skyltar som informerar fortkörare om gällande hastighetsgräns.

Tillämpning

En vanlig tillämpning för hastighetspåminnande system är som trafiksäkerhetshöjare på vägar som går genom mindre samhällen. I typiska fall kantas vägavsnittet av trottoarer och bebyggelse på båda sidor. Längs med vägen ligger skolor och bostadshus och det finns obevakade övergångsställen med jämna mellanrum. Sikten kan dessutom vara skymd.

Oskyddade trafikanter, såsom barn, utsätts för risker då fordonshastigheterna ligger över det lagstadgade. En lösning kan då vara att sätta upp hastighetspåminnande omställbara vägmärken, dessa syns på avstånd och ger trafikanterna tid att anpassa hastigheten.

En annan tillämpning är hastighetsdämpning på vägavsnitt med exempelvis olycksdrabbade tvära kurvor och svåra siktförhållanden.

Effekter

Hastighetspåminnande skyltar ökar regelefterlevnaden och minskar hastig­heterna exempelvis i 30-zoner vid skolor. Studier har visat att medelhastigheten minskar med 10-15 %. Intervjuundersökningar visar att många anser att trafiksäkerheten ökar och hastighetsanpassningen förbättras och att man gärna ser fler sådana system i trafiken.

Aktörer

Åtgärden genomförs av väghållaren, det vill säga kommuner och Trafikverket. Genomförandet kan också med fördel koordineras med lokala aktörer som skolor och polis.

Goda råd vid införande

Innan ett hastighetspåminnande system införs bör en probleminventering göras med trafikmätningar, inhämtning av synpunkter från allmänheten och olycksanalyser. Finns det ett verkligt eller ett upplevt trafiksäkerhetsproblem och är hastighetspåminnande skyltar en lämplig åtgärd?

Efter implementering är det lämpligt att göra nya trafikmätningar. Hade åtgärden önskad effekt? Informationskampanjer kan med fördel användas för att upplysa om systemets funktion och ändamål.

Intrimning och justering bör ske direkt efter installation för att höja trafikanternas tillit till systemet. Om skylten enbart skall vara aktiv under vissa tidsperioder som exempelvis under skoltid är det också av viktigt att tidsinställningen för skylten används och att denna är korrekt.

En fördel med dynamisk skyltning i förhållande till plåtskyltning är att det går att sätta den dynamiska skylten efter skolkalendern och på så vis undvika hastighetssänkning vid lov. Om åtgärden kombineras med automatisk hastighetsövervakning erhålls en ännu bättre hastighetsdämpande effekt.

Se även:
Varning för gång/cykel
Automatisk hastighetsövervakning

Goda exempel: Hastighetspåminnande information

Under 2006 installerades hastighetspåminnande system i Björketorp, Våxtorp och Bovallstand i Västsverige som ett led i en satsning på lokal ITS. Systemen utvärderades därefter.

Resultaten var generellt positiva och trafikanterna visade god acceptans för systemen. I Bovallstrand minskade hastighetsöverträdelserna med hela 56 procent i södergående körriktning efter installation av systemet.

Att engagera lokala intressenter som kommuner, Trafikverk och skolor i införandeprocessen visade sig vara en viktig faktor för framgångsrik etablering av dessa system. I intervjuer uppgav 60 procent av de tillfrågade att de trodde att systemen bidrog till en högre trafiksäkerhet. 84 procent ansåg att skyltarna skulle vara kvar och 75 procent ville ha flera liknande system i trafiken.

Källa: Utvärdering lokala ITS-system, Sweco, 2007.

Varning för gång/cykel