Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information om tillfällig omledning/vägarbete

Vid arbeten på flerfältiga vägar utsätts vägarbetarna för ständiga risker. Alltför höga hastigheter och vårdslöshet från trafikanternas sida är en viktig orsak.

Resultatet är ständiga incidenter och olyckor. Därigenom finns behovet av mer effektiva och säkra metoder att leda om och dämpa hastigheter vid vägarbetsplatser.

Tillämpning

Mobila omställbara vägmärken används för att ge tydlig och korrekt utmärkning i samband med vägarbeten. Det är känt att dynamiska skyltar uppfattas bättre av trafikanter än traditionell plåtutmärkning. Det är en erfarenhet som kommit av det landsomfattande försöket med variabla hastigheter.

Särskilt farliga arbetsuppgifter vid vägarbeten är öppning och stängning av dagens arbete. Traditionellt sett är det då nödvändigt med en riskfylld vistelse i vägområdet för att rigga skyltningen. Med fjärrstyrda VMS-skyltar kan detta farliga moment minimeras samtidigt som man sparar arbetstid.

Användandet av fordonsburna skyltar med rekommenderad högsta hastighet blev tillåten med den nya vägmärkesförordningen, som trädde i kraft 2007.

Effekter

Mobila omställbara vägmärken och skyltar kan antas ha samma effekt som motsvarande fasta. I projektet Arbete på väg har Trafikverket studerat effekterna av olika hastighetssänkande åtgärder vid vägarbetsplatser, bland annat hastighetspåminnande skyltar som aktiveras av fordon som kommer in mot området med för hög hastighet.

Den, liksom övriga testade metoder (däribland mobil trafiksäkerhetskamera), gav en sänkt medelhastighet och minskade hastighetsspridningen både före, vid och efter arbetsplatsen.

Aktörer

I Sverige har ett antal försök med mobila omställbara vägmärken genomförts. I dessa fall är det väghållaren, det vill säga Trafikverket som har varit ansvarig för försöken. Eftersom det rör sig om arbetsmiljöfrågor är också fackliga parter viktiga i processen.

Goda råd vid införande

Vid införande av dynamisk information på omställbara skyltar vid väg­arbetsplatser kan även andra åtgärder, utöver fysiska, övervägas för att dämpa hastigheten som exempelvis: Mobil Trafiksäkerhetskamera och aktiva gupp; funktionen innebär att endast de fordon som framförs med för hög hastighet påverkas av guppet.

Se även:
Automatisk hastighetsövervakning

Goda exempel: Information om tillfällig omledning/vägarbete

Vid ett vägbygge på E18 vid Västerås under 2007 sattes åtta mobila VMS för hastighetsreglering ut. Syftet var att kunna anpassa hastigheten för vägarbetarnas trygghet under byggtiden. Hastighetssänkningar kunde tillämpas under arbetstid, samtidigt som farten kunde tillåtas vara högre under helger och nätter då ingen verksamhet pågick. Därigenom kunde bättre trafiksäkerhet för vägarbetspersonal åstadkommas.

I ett annat Vägverksprojekt genomfördes fältstudier med dynamiskt omställbara vägmärken för vägarbetsutmärkning på E4 (mellan Uppsala och Arlanda), E18 (mellan Arninge och Rosenkälla) och väg 73 (vid Jordbro).

Syftet med projektet var att under verkliga förhållanden undersöka om utmärkning av vägarbeten med omställbara vägmärken kan höja säkerheten vid vägarbetsplatser och skapa en bättre psykisk och fysisk arbetsmiljö.

Försöket utvärderades genom trafikant- och vägarbetarundersökningar. Av trafikanterna ansåg 99 procent att utmärkningen var tydlig och lättbegriplig och 78 procent ansåg att utmärkningen syntes bättre än traditionell skyltning för vägarbete. 75 procent av vägarbetarna ansåg att den dynamiska skyltningen var bättre än traditionell skyltning.

Mobila meddelandeskyltar vid vägarbeten kan utrustas med miljövänlig och driftekonomisk elförsörjning i form av solcells- och bränslecelldrift. Jämfört med traditionell batteridrift ger denna metanolbaserade teknik längre drifttid och ökad säkerhet för fältpersonal, som då mer sällan behöver vistas i vägområdet för batteribyten. Kärnan i energisystemet är ackumulatorer som underhållsladdas av solceller och bränsleceller.

Metanolen behöver relativt sällan fyllas på och installationen klarar därmed sig själv i högre grad än i tidigare system. Sammantaget leder detta till att underhållsarbetet minskas, trafiksäkerheten förbättras samt att entreprenören spar tid.

Källor: Mobil portal, Fältförsök på E4, E18 och väg 73, Salkert et al, Vägverket Produktion, 2007. Projekt Arbete på väg (APV): delrapport för 2004-2005; Vägverket, 2006:20 Trafikverket.

Hastighetspåminnande information