Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Operatörsstyrd trafikinformation

Med operatörsstyrd trafikinformation ges möjligheten att dynamiskt kunna informera trafikanterna om rådande trafikförhållanden och oförutsedda trafikhändelser.

På så sätt förbättras möjligheterna att kunna upprätthålla en fritt flödande trafik. Dessutom ges en värdefull trafikantservice som minskar stress och ger bättre möjligheter att planera resan.

Operatörsstyrd trafikinformation används framförallt för störningsinformation, kövarning, restider och alternativa vägval. Systemet förutsätter att vägen är utrustad med trafikinformationstavlor samt att trafikledningscentralen (TLC) har kommunikationsförutsättningar med trafikinformationstavlan genom ett budskapshanteringssystem.

Tillämpning

Störningsinformation med trafikinformationstavlor används typiskt på ­motorvägar och större vägar, som är tungt belastade och störningskänsliga. Textbudskapet kombineras gärna med lämpliga grafiska symboler.

Även om trafikstörningar är lämpliga att kommunicera via budskap på trafik­infor­ma­tionstavla, så bör komplettering ske med kö- eller annat varnings­system om risk finns för oväntade och plötsligt uppkommande köer på hög­hastig­hetsvägar.

Hälften av trafikanterna väljer annan väg om restiden på denna är minst 10 minuter kortare i pendlingstrafik och 15 minuter kortare på landsbygden.

Hälften av trafikanterna väljer annan väg om restiden på denna är minst 10 minuter kortare i pendlingstrafik och 15 minuter kortare på landsbygden.

Om restider varierar mycket och frekvent så är också det lämplig information att distribuera till trafikanterna. Studier visar att trafikanter är intresserade av att veta alternativa resvägar samt restider för dessa.

Effekter

Information om störningar har stora effekter på tillgängligheten eftersom de kan ge exakt händelseinformation, rekommendera alternativvägar och förmedla restidsuppskattningar.

Hur stor omledningseffekten blir beror fram­för­allt på typ av störning, budskapens utformning, vilka och hur kända alternativvägarna är och hur bilisterna uppfattar trafikläget och vilken information de får via andra kanaler, framförallt radion.

Exempelvis kan omledningsandelen uppgå till över 50 procent vid större vägarbeten och när direkta rekommendationer om annan väg ges, jämfört med normala förhållanden utan störningar. Trafikanterna upplever också förbättrad komfort med mindre stress och irritation eftersom de är mer upplysta.

Trafiksäkerheten är i stor utsträckning beroende av hastigheten och dess förändring till följd av meddelande på fritexttavlor och kövarningssystem. Genom att hastigheten minskas under en längre sträcka vid köslut kan positiv effekt på trafiksäkerheten uppnås.

Trafikverket utvärderade under 2010 effekterna av miljöbudskap visade på variabla meddelandeskyltar i Göteborgsområdet. När trafikanterna fått information om dålig luftkvalitet, utan någon sänkning av gällande hastighetsgräns, reducerades medelhastigheten med motsvarande två till tre procent.

Studien visade därmed att trafikinformation om miljöstörningar har förutsättningar att ge en viss minskning av utsläppen från vägtrafiken.

Aktörer

Införandet av operatörsstyrd trafikinformation är väghållarens ansvar.

Goda råd vid införande

Studier har visat att operatörsstyrd trafikinformation ger mest nytta på vägar som är särskilt drabbade av störningar på grund av hög trafikintensitet, höga hastigheter eller besvärliga väder/väglagsförhållanden.

Budskapens utformning av stor betydelse för effekten av meddelandena. Det är viktigt att beskriva konsekvenser av en händelse snarare än en beskrivning av själva händelsen. Budskapet bör vara konkret och starkt formulerat. Nyttan för trafikanten är större med ord som Olycka snarare än ett vagare ord som Incident .

Se även:
Kövarning

Goda exempel: Operatörsstyrd trafikinformation

System med omställbara vägmärken för automatisk kövarning, omledning och information om vägarbeten har installerats på E6 och E22 vid de norra infarterna till Malmö. Utvärderingar visar att omkring 20 procent av trafikanterna tar till sig budskapet om kö och rekommendation att välja en angiven annan väg.

Källa: PM – Trafikstyrning och Tillgänglighet, Movea, 2007.

Restidsinformation