Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendelparkering med information

Bilpendlingen har ökat under senare år och vi reser längre och mer frekvent. En effekt av detta är köer och ogynnsamma miljöeffekter.

Åtgärder som syftar till att underlätta kollektivt resande och samåkning kan minska dessa problem. Kollektiva transporter kan förflytta människor med större utrymmes- och energieffektivitet. Med pendelparkering med information eller så kallade Park and Ride-anläggningar, som de kallas internationellt, kan bilens rörelsefrihet kombineras med kollektivtrafikens kostnadseffektivitet och miljövänlighet.

Pendelparkering med information är inte vanligt i Sverige, men används i Göteborg för att ge information om lediga parkeringsplatser eller nästa tågavgång. Dynamisk skyltning som visar antalet lediga parkeringsplatser kan också användas för att leda bilister mellan olika närliggande parkeringsplatser eller som ledning inom en stor, sektionerad parkeringsplats.

Tillämpning

Systemet underlättar för en bilburen trafikant att parkera sin bil och fortsätta sin resa med buss eller tåg. Bilisten informeras via dynamisk information på skyltar om aktuell trafiksituation och restider med olika transportmedel och ges på så sätt möjlighet att själv välja det bästa alternativet.

Mängden biltrafik minskar och vid stort genomslag kan trafiksituationen påverkas positivt, exempelvis genom att behovet av parkeringsplatser i centrum minskar.

Effekter

Erfarenheter från flera brittiska städer visar att användarna uppskattar systemet, hälften av dem använder möjligheten minst en gång i veckan.

Ett system i Fröttmaning, München reducerade biltrafiken på aktuell infartsled med två procent, vilket innebär 1 000 ton mindre koldioxidutsläpp per år. Dessutom spar användarna tid. Restiden blir 30 procent kortare för systemets brukare.

En studie av effekterna av trafikantinformation i Helsingfors uppskattar att den samhällsekonomiska nyttan av att trafikanter byter färdmedel från bil till kollektiv­trafik kommer att öka. Den uppskattas vara 2 500 euro per timme år 2025.

Aktörer

Införandet av pendelparkeringar och tillhörande dynamiska informationssystem är väghållarens ansvar i samarbete med kollektivtrafikhuvudmän och kommuner.

Goda råd vid införande

En grundförutsättning för systemet är att det finns en parkeringsplats där bilisten kan parkera sin bil vid bytet av transportslag. De kollektiva transporterna måste också vara skilda från biltransporterna såtillvida att de antingen har ett separat körfält eller annan rutt, annars kommer kollektivtrafiken hamna i samma problem som biltrafiken.

Bästa exemplet på lyckat utförande av pendelparkeringar är där sträckningen för tågtrafik och biltrafik löper parallellt, där turtätheten är hög under rusningstrafik samt där tåget har en konkurrenskraftig restid jämfört med bilen.

Placering av informationsskylt är väsentlig för systemets effekt. En annan åtgärd som kan stimulera nyttjande av tjänsten är om betalning och kostnad för parkering kopplas till färdbevis i kollektivtrafiken.

Se även:
Dynamisk parkeringsinformation

Goda exempel: Pendelparkering med information

Under våren 2010 pågick ett fältförsök i Sickla Köpkvarter, där en ny lösning kallad smart infartsparkering testades och utvärderades. Bilister i Nacka och Värmdö erbjöds möjlighet att bli testförare i försöket och fick tillgång till en mobiltelefontjänst med trafikinformation från SL, förbokningsmöjlighet av parkeringsplats samt kommersiella tjänsteerbjudanden.

Förhoppningen var att göra infartsparkerarens vardag smidigare och underlätta för de bilister som vill kombinera sin bilresa med en SL-resa och samtidigt passa på att utföra en del av vardagssysslorna.

Inpasseringen till parkeringsplatserna kopplades ihop med biljetten till SL-trafiken. I och med att SL inför färdbevis laddade på smarta kort underlättas en sådan lösning. När bokning av parkeringsplatsen görs via mobilen, eller datorn, kan en utsedd parkeringsplats förbokas. På så vis är det möjligt att reservera en parkeringsplats med laddmöjligheter för elbilar.

Resultat av utvärderingen visade att andelen vanebilister halverades. Ungefär en fjärdedel av testförarna uppgav att de ändrade sina köpvanor mycket eller delvis och nio av tio av testförarna vill att smart infartsparkering ska införas.

Satsningen var ett samarbete mellan SL, Trafikverket, kommunen samt kommersiella aktörer.

Källa: www.smartinfart.se. PM workshop 21/10/10, Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen, Regionplanekontoret Stockholm .

Realtidsinformation om kollektivtrafik