Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Realtidsinformation om kollektivtrafik

Realtidsinformation innebär att aktuell information om kollektivtrafiken förmedlas till resenärerna via bildskärmar vid hållplatsen. Informationen kan gälla aktuell tidtabell, förväntad ankomst, förseningar, tillfälliga ändringar eller vägvisning.

En förutsättning för att kunna förmedla information om verkliga avgångstider är att det finns tekniska system som håller reda på var fordonen är och hur de kör. Systemen ska också kunna göra prognoser för när respektive fordon beräknas avgå från hållplatser samt se till att informationen kommer ut till resenärerna.

Realtidsinformation om när "nästa buss kommer" är ytterst uppskattad och gör att den upplevda väntetiden reduceras.

Bättre kollektivtrafikinformation är även ett av medlen för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. I och med detta samverkar åtgärden med andra åtgärder som bidrar till ett förbättrat kollektivtrafikutbud, vilket till exempel kan innebära linjeomläggningar eller förändrade biljettpriser.

Tillämpning

I anslutning till hållplatser och inom terminalområden förmedlas information till resenärerna via skyltar, monitorer, dynamiska tavlor eller via högtalare.

Information ges om nästa avgång för olika linjer och om störningar som har inträffat. Detta leder till att resenären vet vad som händer, får råd om alternativa möjlig­heter och därmed kan planera om sin resa eller utnyttja väntetiden till något annat.

Automatiska utrop är en åtgärd som ökar tillgängligheten och kvaliteten i resandet för funktionshindrade i kollektivtrafiken. Det ligger i linje med de riktlinjer för handikappolitiken som Riksdagen antagit.

Redan för 15 år sedan provades realtidsinformation om nästa buss via mobiltelefoner; nu förväntar sig trafikanterna självklart tillgång till sådan information.

Effekter

Resenären upplever att trafiken fungerar bättre, eftersom informationen ger resenären möjlighet att agera efter rådande trafiksituation. Under väntetiden kan man till exempel uträtta ett ärende vilket gör att väntan på kollektivtrafiktransportmedlet känns kortare. Undersökningar visar att väntetiden upplevs som tre gånger så kort om man i förväg får reda på beräknad avgångstid.

När större störningar inträffar får resenärerna reda på vad som har hänt, vilka konsekvenser detta innebär för trafiken samt när trafiken beräknas fungera igen. Genom att kollektivtrafiken upplevs pålitligare, kan detta locka fler resenärer och därmed bidra till ett hållbart resande.

Aktörer

Kollektivtrafikhållplatser är ofta belägna på kommunal mark. Därför är kommunen en viktig aktör vid tjänstens införande. Därutöver är även kollektivtrafikhuvudmän och trafikföretag involverade vid införandet.

Goda råd vid införande

Det är viktigt att resenären kan lita på informationen som presenteras. Tilliten till systemet avgörs av kvaliteten på realtidsinformationen. Det är också vikigt att realtidsdata utformas på ett pedagogiskt och tydligt sätt. Resenären måste kunna förstå och känna igen informationen, annars finns risken för missförstånd.

Goda exempel: Realtidsinformation om kollektivtrafik

I Göteborgsregionen har Västtrafik på bred front infört realtidsinformation på hållplatser och i större terminaler. I Göteborg förmedlas informationen ut till skyltar och monitorer via "KomFram-systemet". Satsningen på utbyggd realtidsinformation har särskilt prioriterats på större hållplatser med många påstigande.

I en brukarundersökning gjord av Västtrafik uppgav nio av tio resenärer att de ofta eller alltid tittade på realtidsvisningen. Nio av tio tyckte att tidsuppskattningen stämde. Sammanfattningsvis var resenärerna nöjda med informationen och de saknade inte ytterligare upplysningar.

Källor: Realtidsinformation för ökad verksamhetsnytta, Tfk Rapport, 2009:1. Västtrafik.