Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Restidsinformation

Registrering av restider genomförs framförallt i större städer eller i högbelastade trafiksystem för att övervaka och kontrollera trafikflödet. Informationen är av intresse för till exempel pendlare i samband med olyckor eller köbildning på vägen.

Förmedling av information om trafiksituation och aktuell restid bygger på att det finns ett system för detektering och mätning av flöde och hastighet i trafiken. Beräkning av restid baseras på data från detektorer som är utplacerade längs bestämda rutter.

Ett sätt att mäta restider är att fotografera fordonens registreringsskyltar vid flera punkter och addera ihop delsträckornas restider till en relevant restid på en längre sträcka. På så vis går det att identifiera restidsförändringar. Den beräknade restiden visas sedan på variabla skyltar.

Tillämpning

Restidsinformation kan tjäna flera syften. Dels så utgör tjänsten en upplysningsservice till trafikanterna som i bästa fall kan reducera stress i trafiken. Dels kan tjänsten bidra till en förbättrad framkomlighet genom att bilisterna kan välja en annan väg vid köbildning och incidenter.

Studier visar att trafikanter vill ha information om framkomligheten så tidigt som möjligt för att kunna planlägga resan. Dessutom vill de ha informationen via flera kanaler för att den skall vara trovärdig. Därför kan trafikinformation med fördel kommuniceras parallellt via omställbara vägmärken och trafikradio.

Restidsinformation i realtid kan utjämna trafikbelastningen mellan trafikleder.

Effekter

Information om restid har som mål att skapa bättre framkomlighet för bilister och göra trafikplaneringen för väghållaren mer effektiv. Om restider på variabla skyltar faktiskt medför ett förändrat körbeteende och därigenom ökad trafiksäkerhet, bättre framkomlighet och minskad miljöpåverkan beror på hur systemet är implementerat och på om det finns alternativa vägar vid en trafikhändelse.

Försök och mätningar visar att mellan 20 och 30 procent av bilisterna ändrar körväg som följd av budskap om en händelse. Flera undersökningar visar att information om restid är populär hos trafikanterna även om de inte förändrar sitt beteende.

Storleksordningen 20 till 30 procent av bilisterna väljer en annan väg än den normala vid budskap om större störningar på omställbar informationstavla.

Aktörer

Väghållaren är ansvarig för insamlandet och presentation av restidsinformation via omställbara vägmärken. Förmedling av restidsinformation via andra kanaler kan ske genom externa aktörer som till exempel media.

Goda råd vid införande

Vid införande av ett system för restidsvisning bör först information gå ut till trafikanterna om vad ett restidsbudskap innebär. Erfarenheter visar att det är just restider trafikanter vill ha, inte restidsavvikelser.

Det är viktigt att informationen är tillförlitlig. Implementera först systemet i begränsad skala och följ upp med trafikmätningar samt trafikanternas reaktioner innan utbyggnaden genomförs.

Se även:
Operatörsstyrd trafikinformation

Goda exempel: Restidsinformation

Under oktober 2006 inleddes ett försök med att informera om restider på E4/E20 Södertäljevägen vid Bredäng (trafikplats 152). Information om uppskattade restider syntes på skyltarna varje dag mellan klockan 7.00 och 9.00 under försöksperioden. Testet gjordes för de trafikanter som kör på E4/E20 i riktning mot Stockholm.

Information om restider till två av de större knutpunkterna på motorvägen visades: trafikplats Nyboda (155) samt trafikplats Norrtull vid Eugeniatunneln (164).

Efter försöksperioden gjordes en utvärdering som utmynnade i att restider från och med november 2007 visas permanent på E4 i Stockholm. Lärdomen var att systemet gav en värdefull förbättrad service till trafikanterna.

Källa: Vägverket Region Stockholm.

Information om tillfällig omledning/vägarbete