Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Varning för gång/cykel

En vanlig trafiksignal detekterar fordon som närmar sig automatiskt, medan fotgängare och cyklister som vill korsa vägen själva måste anmäla sin närvaro genom knapptryckning. Risk finns då att fotgängare och cyklister går eller cyklar på rött.

Vid GC-signaler med intensiv biltrafik kan också säkerhetsproblem finnas då bilarna nästan alltid har grönt och bilisten helt enkelt missar att titta om det är rött eller grönt ljus.

Ett alternativ till traditionell signalreglering är då att införa ett system för gång/cykelvarning. Genom att utrusta gång och/eller cykelpassagen med rörelsekännande detektorer och dynamiska varningsskyltar kan en säkrare trafikplats åstadkommas. När en trafikant kommer in i detekteringszonen aktiveras skylten automatiskt. Den aktiva tiden är förbestämd och skylten släcks när tiden löpt ut.

Tillämpning

Vid exempelvis busshållplatser och skolor kan stundtals den korsande cykel och gångtrafiken vara intensiv. I kombination med fordonstrafik kan en ogynnsam trafiksäkerhetssituation uppkomma.

Att genomföra en permanent hastighetssänkning är inte alltid önskvärt, om syftet endast är att sänka hastigheten när gående eller cyklister befinner sig i området. För att öka säkerheten kan då en GC-varningsanläggning byggas. Genom att systemet endast har en varnande funktion uppmanas gång och cykeltrafikanterna att vara fortsatt vaksamma på fordonstrafiken.

Effekter

Varningssystem för GC-trafikanter ger positiva effekter på trafiksäkerheten genom att signalerna endast aktiveras när passage verkligen sker. Detta underlättar samspelet mellan fotgängare och fordonstrafik.

Risk för att till exempel barn glömmer att trycka för grönt ljus elimineras genom automatisk aktivering. Fördröjningen för fordonstrafiken blir marginell, men leder till ett mjukare körsätt vid gångpassager. En förbättrad situation för gående uppstår genom att fordonstrafiken i ökad utsträckning respekterar fotgängarpassagen.

Aktörer

Åtgärden genomförs av väghållaren, det vill säga kommuner eller Trafikverket. Genomförandet kan också med fördel koordineras med lokala aktörer som skolor och polis. Sker införandet vid exempelvis en busshållplats kan samråd också ske med ansvarig kollektivtrafikhuvudman.

Goda råd vid införande

För att oskyddade trafikanter ska känna sig trygga är det viktigt att varningsskylten är tillförlitlig. Därför är det viktigt att funktionaliteten för GC-varningsanläggningen kontrolleras regelbundet. Det är rimligt att sätta upp målsättningar för skyltsystemet och utföra effektstudier efter kort och lång tid. Om tänkta effekter uteblir, undersök varför och tänk igenom om förbättringar kan göras.

Risk finns alltid att systemet aktiveras oavsiktligt. Feldetektering kan ske på grund av väderförhållanden, fåglar samt att personer som inte har avsikt att passera vägen detekteras av anläggningen. Om detta sker frekvent kan trafikanterna tappa respekten för systemet.

En variant av varning vid övergångsställen är FIVÖ (Förstärkt Information vid Övergångsställen) som består av lampor monterad på befintlig skyltning vid övergångställen. För FIVÖ saknas för närvarande ett tydligt stöd i gällande regelverk. Därför finns ett behov av att ta fram strategier och riktlinjer där införandepraxis och råd för denna åtgärd beskrivs.

Se även:
Hastighetspåminnande information

Goda exempel: GC-varning

VMS-skyltar vid riksväg 49 Hjovägen

Utanför Skövde längs med riksväg 49 (Hjovägen), mot Tibro ligger ett företag som tillverkar och säljer maskiner. I anslutning till verksamheten ligger Lichron teknikgymnasium. Många gymnasieelever åker buss till och från skolan och hållplatsen ligger vid riksväg 49. Detta innebär att eleverna måste passera riksvägen. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim.

För att uppmärksamma bilisterna på att det finns gående som passerar vägen och därmed öka trafiksäkerheten för de gående, har två VMS-skyltar installerats i anslutning till busshållplatsen. Skyltarna är utformade som varningsskyltar för gående. Detektering sker för rörelser på hållplatsen och för rörelser på gångbanan mot gångpassagen. Parallella rörelser längs vägen detekteras inte.

En intervjuutvärdering av detta system gav överlag positiva resultat. Nästan hälften av de tillfrågade eleverna upplevde att miljön hade blivit tryggare kring gångpassagen och bilisterna svarade också i stor utsträckning att de ändrat sitt körbeteende och sänkt hastigheten förbi platsen. Detta indikerar att skylten har haft en positiv effekt. Majoriteten av trafikanterna ville att skylten skulle vara kvar på platsen.

FIVÖ-system vid Svedmyraplan i Enskede

Vid Svedmyraplan i Enskede monterades under 2007 ett system för FIVÖ (Förstärkt Information vid Övergångställe) upp. Platsen är tidigare olycksdrabbad på grund av att gatan är bred och inbjuder till höga fordonshastigheter.

Efter installationen av FIVÖ gjordes observationsstudier av Stockholms trafikkontor för att se hur trafiken förändrats vid övergångsstället. Slutsatser var att fotgängare känner sig styrkta av de blinkande skyltarna vid övergångsstället. Många fotgängare ser upp mot lampraden för att se att de aktiverats och kliver sedan ut på övergångsstället.

Trots ett djärvare beteende har konflikterna mellan fotgängare och bilister minskat. När skyltarna tänds för att en fotgängare ska passera får de flesta fotgängare bra respons från bilisterna. De uppmärksammar skyltarna och släpper fram de gående i högre grad än tidigare. Slutligen konstateras att övergångsstället syns på längre avstånd än tidigare.

VTI (VTI notat 16-2010) har också utvärderat FIVÖ, i detta fall i södra och mellersta Sverige. I linje med vad som framkommit i övriga studier, så ger systemen ökad upplevd trygghet för mjuka trafikanter samt viss påverkan på fordonshastigheterna. Det finns dock synpunkter vad gäller synbarheten, det framkommer av intervjuade respondenter att använda blinkljus med fördel kan förstärkas och förbättras.

Källor: Utvärdering lokala ITS-system, Sweco, 2007. Trafikkonfliktstudie Enskedevägen, övergångsställe mellan Svedmyraplan och Herrhagsvägen, Trafikkontoret Stockholms stad, 2007. VTI notat 16-2010.

Varning för spökförare