Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Problembild ur ett väghållarperspektiv

Med utgångspunkt i de generella utmaningarna inom vägsektorn behandlar ITS-strategin och handlingsplanen konkreta åtgärder och satsningar som skall bidra till att uppnå de transportpolitiska målen.

Nyttjandet av ITS är förankrat i gällande styrdokument och regelverk.

ITS har till avsikt att direkt eller indirekt påverka trafikantens beteende med syfte att uppnå bättre måluppfyllelse inom vägtrafiksektorn. För att få brukarnas acceptans är det viktigt att åtgärderna följs upp med information som förklarar orsaken till varför åtgärden införs. Detta är i vissa tillfällen en förutsättning för att uppnå önskad effekt.

Transportpolitikens övergripande mål formulerades 2008 i propositionen Mål för framtidens resor och transporter. Propositionen beskriver två likvärdiga delmål.

Funktion

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt och förutsättningarna för funktionshindrade och barns resor och nyttjande av trafiksystemet ska förbättras. Människors möjlighet att välja kollektivtrafik, gång och cykel skall förbättras.

Hänsyn

Hänsynsmålet handlar om trafiksäkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitets­målen uppnås och till ökad hälsa.

Transportpolitiska mål (regeringens webbplats)

När ett problem ska lösas måste alla trafikanter och berörda intressenters behov tillgodoses så långt det är möjligt. Utifrån de transportpolitiska delmålen Funktion och Hänsyn, beskrivs nedan ett antal ITS-åtgärder som har koppling till nämnda område. Dessa ITS-åtgärder presenteras sedan i katalogdelen i handboken.

ITS och fysiska åtgärder – goda exempel