Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Reversibla körfält

I många fall uppstår problem när trafiken ökar och kapaciteten på vägen är begränsad med liten eller ingen möjlighet att bygga ytterligare körfält. Av detta skäl försöker väghållaren hitta effektiva sätt att förbättra framkomligheten.

Reversibla körfält kan vara en sådan lösning. I framförallt storstadsområden, med stora trafikflöden in mot staden under morgontimmarna och stora flöden ut under eftermiddagen, kan reversibla körfält vara effektiva. Generellt kan reversibla körfält alltid övervägas då det finns stora trafikvariationer i olika riktningar, oftast morgon och kväll. Erfarenheterna kring denna systemtyp är dock begränsade i Sverige.

Tillämpning

Reversibla körfält används för trafikreglering på trefilig väg där mittfältets körriktning varieras. Vägen har ett körfält per riktning plus ett körfält som växelvis kan nyttjas av endera färdriktningen. När färdriktningen ändras via omställbara vägmärken ökar säkerheten för trafikanter och vägutrymmet utnyttjas effektivare.

Effekter

Det finns idag bara en sträcka i Sverige som har ett reversibelt körfält. Det är på Värmdö utanför Stockholm och sträckan är ca 1,5 km lång. En utvärdering har gjorts på sträckan där det konstateras att det mesta fungerat tillfredställande.

De kritiska punkterna är korsningspunkter med refuger, där fordon har kommit på fel sida. Det har gjorts omfattande trafikantundersökningar och hastighets­mätningar före och efter införandet. Alla trafikanter som berörts av det reversibla körfältet har varit positiva, utom cyklisterna som har fått det besvärligare på grund av minskat utrymme och sämre möjligheter att korsa vägen.

Framkomlig­heten för bilister har dock kraftigt förbättras. Denna förbättring har lett till högre hastigheter, så pass mycket högre att det nu är många som kör över tillåtna 50 km/tim.

Aktörer

Det är väghållaren som är ansvarig för genomförandet av trafikreglering med omställbara vägmärken. Samråd är lämpligt med kommun, polis och lokala intressenter.

Goda råd vid införande

Det är mycket viktigt att tänka på hur GC-trafiken skall lösas vid införande av reversibla körfält. Risken är att deras framkomlighet reduceras, visar erfaren­heterna från Värmdö. Det är också viktigt att få med alla inblandade parter, både privatpersoner, företag, organisationer från början i projektet vilket innebär en omfattande informationsinsats.

Styrning av omledningen bör ske automatiskt, då manuell styrning innebär en stor säkerhetsrisk för utförande personal.

Införandet av åtgärden regleras av vägmärkesförordningen och VGU-Supplement: Reversibla Körfält, 2004:80 och övriga föreskrifter.

Det är viktigt att tänka på att omställbara vägmärken kräver ett regelbundet underhåll för att de skall fungera. Förvaltningsansvar och kostnader för drift och underhållskostnader bör tas med i planeringsskedet.

Se även:
Motorvägsreglering
Tunnelövervakning och styrning

Goda exempel: Reversibla körfält

Väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket på Värmdö har länge haft stora framkomlighetsproblem, framförallt under sommaren när trafiken ökar från 18 000 till 28 000 fordon per dygn.

Enligt en undersökning som gjordes av dåvarande Vägverket (baserad på telefon­intervjuer) uppgav nio av tio Värmdöbor att framkomligheten var dålig. Alla trafikantgrupper var kritiska och mest kritiska var bilisterna.

Som lösning på det akuta trafikproblemet så breddades vägen 2006 till tre smala körfält med ett reversibelt körfält i mitten.

På morgonen när trafiken västerut mot Stockholm är som störst så används mittkör­fältet för trafik in mot staden. På eftermiddagen är det mest trafik i riktning österut som då får använda mittkörfältet.

Från att ha varit ett manuellt system så gjordes systemet automatiskt hösten 2008. Med hjälp av mekaniska bommar, variabel skyltning och möjlighet till fjärrstyrning och övervakning kan körriktningen i mittkörfältet växlas om på distans. Bommarna och skyltarna styrs från Trafikledningscentralen – Trafik Stockholm.

Sammantaget har åtgärden haft en gynnsam effekt på framkomligheten. Tidigare köer har försvunnit och även kollektivtrafiken har gynnats. Endast en av tio intervjuade är nu kritiska mot framkomligheten. Dessutom är lösningen kostnadseffektiv med ett pris på 20 miljoner kronor. Att bygga fyrfältsväg hade kostat 140 miljoner kronor

Källa: Utvärdering av reversibelt körfält på väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, Vägverket; 2006:134.

Motorvägsreglering