Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nyårsbrev 2010

Projektledare Martin Strid summerar vad Nytt ljus hunnit med hittills och vad som är på gång under 2011.

För två år sedan hade dåvarande Vägverket
Martin Stridannonser i tidningarna Ny Teknik och Dagens Industri där vi efterlyste ny teknik för energieffektiv vägbelysning. Vi fick fyrtio svar, intervjuade företag och valde ut några produkter till första försöksomgången. Samtidigt lämnades en ansökan till EU:s program Intelligent Energi Europa in av parter i fjorton länder, vilket ledde till att ESOLI-projektet körde i gång våren 2010. Utvecklingsprojektet Nytt ljus satte i gång i januari 2010 och är Trafikverkets bidrag till ESOLI.

Martin Strid

Svaren från företagen delades in i fem grupper:
1. Diodlampor (gatu- och tunnelarmaturer)
2. Övriga ljuskällor (natrium, induktion, metallhalogen)
3. Styrsystem för effektdämpning
4. Belysta busshållplatser med egen elförsörjning
5. Utvecklingsidéer utan färdig produkt

Under 2010 har vi satt igång mer än sexton försök över hela Sverige. Fler är på väg att monteras. Projektgruppen Nytt ljus har tillsammans planerat genomförande för att få en jämn arbetsbelastning i förhållande till driften inom varje region. Vi har även tagit hänsyn till aktuella klimatförhållanden vilket i praktiken innebär att region Nord har särskilda förhållanden vad gäller snömängd och kyla och region Väst har en tuff utmaning med tanke på vind och sälta. Under projektets första år har vi i huvudsak arbetat med färdigutvecklade produkter för att få en bra start och kunna presentera resultat som direkt kan användas i branschen.

Läget i januari 2011 är följande:

1. Dioder

I Kalix har vi på en vägsträcka samlat flera försök med dioder från olika företag blánd anant Prisma light, On screen, RBI Ecolight. Vid en genomgång i Kalix i början av december var även Lumi uppsatta. Det är ett finskt företag vars armaturer skiljer sig från andra i branschen genom att diodernas ljus riktas uppåt i en reflektor. De har även en annorlunda mjukare formgivning.

Resultatet är mycket bra; det är en av de första diodarmaturerna som klarar vägförhållanden i fråga om spridning och ljusjämnhet. När det gäller tunnelbelysning har vi i Lundbytunneln i Göteborg genomfört ett försök med Philips ITUN LED som gett ett bra resultat så vi har bestämt att gå från pilotförsök till storförsök som genomförs 2011 i ena tunnelröret Nytt ljus har genomfört pilotförsök med Mondeverdes diodarmatur för master som givit mycket bra färgåtergivning och även spridningen är utomordentlig för att vara en diodarmatur. Vi går därför vidare med större försök i Kalix, Stockholm och Göteborg. I Stockholm kommer Mondeverdes diodlösning för master att användas dels för vägkorsning, dels för försök på bro och Södra länken för att se om de kan ersätta befintlig belysning vid utrymningsvägar då de är stora energitjuvar.

2. Övriga ljuskällor

Keramisk metallhalogen är en intressant produkt för tättbebyggda områden som kommer mer och mer i Europa eftersom färgåtergivningen är bland de bästa branschen kan erbjuda. Aura Light presenterar första kvartalet 2011 en ny utvecklad produkt som kan erbjuda en brinntid på cirka 25 000 timmar och detta är mycket intressant eftersom brinntiden har varit akilleshälen för denna ljuskälla.

Aura Light och Trafikverket ämnar göra ett gemensamt försök under 2011. Induktion är en intressant ljuskälla för vägbelysningen och vi har genomfört försök på väg 190, Göteborg och i Kalix. Resultaten är mycket bra och produkten är väldigt intressant eftersom den klarar 70 000 timmar i brinntid vilket innebär radikala besparingar i drift.

Longlight är företaget som levererat armaturerna och det projektet upplever efter genomförda besök är att vi bör finna ett annat armaturhus som bättre klarar de svenska kraven vad gäller klimat. Vi kommer troligtvis att göra ett större försök med induktionsljus 2011.

3. Styrsystem

När det gäller styrsystem så behövs sådana för både nya och gamla armaturer. Signalerna kan skickas antingen trådlöst eller via elkabel. Vi valde Capelon med Tivaluxarmaturer i ett försök som genomförs på Nynäshamnsvägen i Västerhaningemotet, söder om Stockholm. Denna väg valdes av två skäl. Dåvarande Vägverket hade mottagit klagomål från trafikanter på att det var för mycket belysning - energislöseri - vilket får betraktas som ovanligt. Vägen är glest trafikerad på natten utom när en våg av bilar rullar in mot Stockholm en stund efter att gotlandsfärjan landat. Det fanns behov av ljusreglering i grupper.

Ljusmätning och utvärdering ska göras under 2011 då styrsystemet med både nya och gamla armaturer togs i drift i oktober och trimning av anläggningen pågår. Det vi har kommit fram till under projektets genomförande är att tekniken ofta är mer avancerad än vad beställaren efterfrågar och detta ökar felmarginalen.

Trafikverket har sällan behov av individuella armaturers effektdämpning utan det räcker med gruppstyrning. En fördel vore om leverantörerna erbjöd olika val där beställaren kunde sätta ihop sin egen kombination. Detta skulle även kunna leda fram till gynnsammare priser, ett nog så viktigt argument då detta är den snabbaste och effektivaste sättet att sänka energikostnader och minska utsläpp. Radiofrekvens är det andra området som vi undersöker eftersom detta i Europa har fått mer och mer uppmärksamhet då det i jämförelse är betydligt billigare än PLC (elkabelsignaler).

Marknadsandelen i Europa av styrsystem är alldeles för liten och en starkt bidragande orsak är prisnivån. Idag har de flesta länder i Europa minst ett försök med styrning men de är alla förlagda till större städer. För att få mer spridning, vilket är en av EU:s huvudfrågor inom energieffektiva metoder, så gäller det att sänka prisnivån, öka information och kunskap om styrsystem samt skapa nätverk mellan länderna för att dela med sig av erfarenheter i utvecklingen. Försök med RF (radiofrekvens) har vi satt i gång på Söderleden i Göteborg. Den andra delen av försök inom gruppen styrsystem har varit ett system framtaget av Chalmers i Göteborg som man kan montera in i gamla anläggningar. De funktioner som systemet Monolit erbjuder praktiskt är att slå av och på, läsa energiåtgång för att finna energitjuvar bland armaturerna samt möjlighet att följa ljuskällans och kabelns status. Detta försök genomförs på tre gamla anläggningar i Sverige varav en togs i drift vecka 50 i Kalmar och som erhållit en hel del uppmärksamhet i media.

4. Busshållplatser utanför tättbebyggt område

Tillsammans med Västtrafik (som har haft det ekonomiska ansvaret för allt montage) har vi genomfört försök med solceller från tre olika leverantörer OnScreen, Grönt Ljus och Traffic Systems (numera Dialight). Varje företag har fått 5 busshållplatser lottade fram på väg 169 på Tjörn. Belysningen togs i drift i september 2010 och när projekt Nytt ljus senast gjorde en okulär besiktning vecka 51 fungerade alla utmärkt förutom en hållplats där armaturen fastnat i fullt läge (leverantören Grönt Ljus är informerad). Komplettering av försöket kommer att ske 2011 med 10 nya hållplatser, 5 där Traffic System gör en lösning för busshållplatser utan kur och 5 hållplatser där vi prövar en leverantör av ett färdigt system.

5. Utveckling

Den sista gruppen, Utveckling, har inte haft någon framskjuten ställning under 2010 men kommer att få mer uppmärksamhet under 2011 inom två områden. Ett företag som heter JLT utvecklar en robust armatur för tunnlar som skall prövas i Häggvikstunneln i Stockholm. En ny version, Monolit 2, skall klara av effektdämpning i 3-5 steg för gamla ljusanläggningar där den lägsta nivån ligger på 34 procent vilket är undre gränsen för högtrycksnatrium. En av utvecklingsidéerna har dock tagit ett språng framåt under det gångna verksamhetsårets allra sista dagar. Vi har äntligen lyckats få tag i en LEP-armatur. I ett par års tid har vi haft kontakter med olika tillverkare, bl.a. LGE och Luxim, och inom nåra veckor kommer femton plasmalampor att lysa upp en del av försökssträckan väster om Kalix, där vi redan har hängt upp flera olika slags diod- och andra armaturer.

Bryngel

Projektet Nytt ljus har nyss köpt ljusmätningsinstrument som kan sättas i vindrutan på en bil och mäta belysningen medan man färdas i upp till 70 km i timmen. Det är en LMK98-4 fullversions färgkamera. Smeknamnet Bryngel är lättare att komma ihåg. Teknisk spec mm finns på denna hemsida . Meningen är att när vi på Trafikverket har lärt oss att använda den och ett antal personer runt om i landet utbildats i dess handhavande så skall Bryngel även kunna erbjudas till kommuner mot självkostnad. Första kursen går i Jönköping nästa vecka (fullbokad).

Portalen

Projektets hemsida har snart varit i gång i ett år. Vi har från början prioriterat att nå ut med information framför att hålla formell perfektionism och har försökt ge ett jämnt nyhetsflöde med nya inslag varje vecka. Under våren planeras en utökning av portalen så att försöken blir sökbara, dels geografiskt, dels efter ämnesområde och tekniklösning. Ursprungstanken, att portalen skall drivas och redigeras i samarbete mellan Trafikverket och kommuner, har vi ännu kvar att genomföra.

Ljus och djur

Belysning är inte någonting man sätter upp överallt hur som helst. Behovsanpassningen - i både tid och rum - är jätteviktig. Överbelysta vägar är inte bara ett slöseri med energi och pengar. I värsta fall kan de leda till utrotning av vissa arter av fåglar, fladdermöss, insekter och andra slags djur. Därför har biologer på Calluna i Linköping gjort en litteraturstudie om hur belysning påverkar djur och växter. Rapporten, som är kort och läsvärd, kommer snart att publiceras på nyttljus.se. Den ger viss vägledning, men mycket har vi kvar att lära oss. Det är viktigt att denna kunskap kommer in i VGU, Trafikverkets råd och regler om vägars och gators utformning.

Men nu får jag avsluta för att inte missa webbredaktörens presstopp.

God fortsättning på 2011!

Martin Strid
Trafikverket