Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förord

Det här är en del av VGU utgiven 2004-05 (VV Publikation 2004:80, ISSN 1401-9612). Den gällde fram till 6 november 2012.

"Vägar och gators utformning", VGU, är ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator som ges ut gemensamt av Vägverket och Svenska Kommunförbundet.

Målgrupper för VGU är väg- och gatuprojektörer samt beställare i planerings-, utrednings- och projekteringsskedena. Utformningsråden bygger på den funktion som eftersträvas med avseende på tillgänglighet, säkerhet och miljö oberoende av vem som är väghållare.

VGU är för tätort nära knutet till handboken ”Trafik för en Attraktiv Stad”, TRAST, som utarbetats inom ramen för ett gemensamt utvecklingsprojekt. Dessa verktyg ska uppfattas som sammanhörande delar. I det praktiska arbetet kommer man också att behöva växla mellan dessa båda verktyg. Gaturumsbeskrivningen i TRAST anger kopplingen mellan planeringsråden och utformningsråden. TRAST har utarbetats i samverkan mellan Vägverket, Banverket, Boverket och Svenska Kommunförbundet.

VGU används internt i Vägverket för styrning av väghållningen. Detta görs i form av skall-regler som är markerade med fetstil. Avsteg från skall-regler beslutas för nationella stamvägar av GD, medan övriga avsteg beslutas av vägdirektör.

För kommunala väghållare är VGU ett rådgivande hjälpmedel och inte tvingande.

Föreskrifter om väg- och gatuutformning finns i VVFS 2003:140 ”Tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator” som gäller för alla väghållare.

VGU ges nu ut i en första utgåva. Den ersätter därmed ARGUS och VU94 och gäller för statlig väghållning från den 1 september 2004. Förankring av sakinnehållet har skett genom samrådskonferenser, ett expertseminarium och samråd med vissa s.k. kundgrupper.

Avsikten är att VGU ska hållas levande och successivt uppdateras och utvecklas i takt med att erfarenheter från dess användning samlas. Synpunkter på VGU tas emot av de handläggare som anges i bilaga. En andra utgåva av VGU planeras att ges ut om några år. Vid upphandlingar ska anges vilken version av VGU som gäller för uppdraget.

VGU och TRAST finns i digital form att hämta. 

Planerings- och utformningsråden ges också ut i tryckta versioner.

Till VGU planeras också en exempeldatabas ”Väg- och gatuutformning”, som är ett komplement till planerings- och utformningsråden.

Borlänge och Stockholm i juni 2004.

Förord (pdf-fil, 164 kB, öppnas i nytt fönster)