Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När det gäller belysning och trafiksäkerhet har fokus flyttats från fordonen till de oskyddade trafikanterna.

Belysning vid vägar och järnvägar

Belysning vid statliga vägar och järnvägar ska bidra till trafiksäkerhet och säkerhet. Belysningsanläggningar vid statlig väg ägs och underhålls av Trafikverket. Det finns även anläggningar som kommuner äger och underhåller.

Väg

Trafikverkets belysningsanläggningar ska vara funktionella, energieffektiva och säkra och finnas där de ger mest nytta. Belysningen underhålls och ses kontinuerligt över utifrån gällande krav.

Trafikverkets grundprincip för belysning vid väg är att det ska finnas god belysning där det behövs för att öka trafiksäkerheten i tillräcklig omfattning (enligt VGU). Oavsett varför en belysningsanläggning finns ska den inte försämra trafikfunktionen eller trafiksäkerheten längs med vägen, vilket kan vara fallet med en sliten och äldre anläggning. Andra kriterier för när belysning kan ordnas är trygghet, tillgänglighet och gestaltning.

Järnväg

Belysningen vid järnväg har antingen till syfte att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i spåret, motverka skadegörelse eller göra resenärernas miljö trygg och tillgänglig. Anläggningarna underhålls och ses kontinuerligt över utifrån gällande krav.

Energiförbrukning

Trafikverkets belysningsanläggningar är, som alla belysningsanläggningar i offentliga miljöer, en stor elenergiförbrukare. Mer än 90 procent av miljöpåverkan och 80–90 procent av driftskostnaderna i en belysningsanläggning utgörs av energiåtgången under tiden som anläggningen används.

Översyn av kommunala belysningsanläggningar vid statlig väg

Vägbelysningsanläggningar vid statliga vägar ägs även av kommuner. En del av dessa belysningsanläggningar har ett stort behov av underhåll. I oktober 2017 kom SKL och Trafikverket överens om en övergripande inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas. Den inriktning som föreslås innebär att Trafikverket, på sikt, tar ett större ansvar för drift och underhåll av belysning längs med statliga vägar. Syftet med inriktningen är att få ett enhetligt ägande så att en bättre standard kan uppnås när det gäller underhåll, säkerhet och klimatpåverkan.

Vägbelysning där den ger mest nytta för trafiksäkerheten

Vi använder gemensamma kriterier (VGU) för att bedöma var belysningen gör mest nytta; tätort, detaljplan, genomfartsväg, oskyddade trafikanter, gång- och cykelpassager, pendlingshållplatser, viss trafikmängd. När det gäller trafiksäkerhet har fokus förflyttat sig från fordonen till oskyddade trafikanter. Vår kunskap om var belysningen ger mest nytta för trafiksäkerheten har ökat och fordonens belysning har blivit allt bättre.

Bidrar till hållbarhet och minskade kostnader

Mer renodlade ägarförhållanden ger bättre förutsättningar för underhåll och kostnadseffektivitet. Belysning behöver bytas ut både av underhålls-, säkerhets- och miljömässiga orsaker. Utrustning och material som lampor ska fylla dagens krav när det gäller miljö och energi. Så sammantaget bidrar översynen, över tid, till trafiksäkerhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Pilotstudie i samarbete med 17 kommuner

Under 2018 genomför Trafikverket i samarbete med 17 kommuner en pilotstudie inför en översyn av kommunala belysningsanläggningar vid statliga vägar. Målet är att ta fram en dokumentation, d v s det första steget i processen (enligt inriktningen ovan). Därefter kommer en utvär­dering att göras.

Kommunerna är Arvika, Boden, Båstad, Härnösand, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Linköping, Malung/Sälen, Motala, Mölndal, Simrishamn, Sundsvall, Torsby, Härjedalens kommun, Norrtälje och Årjäng.

Tre snabba

  • Det finns en inriktning för en översyn, gemensamma kriterier och förutsättningar för kommunerna att föra dialog och diskutera med Trafikverket.
  • Första steget i processen (enligt inriktningen) är att ta fram en sammanställning över den kommunala belysningen vid statlig väg.
  • Under 2018 genomförs en pilotstudie.