Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg i mörker med gatubelysning

En modern belysningsanläggning sprider ljuset jämnt över körbanan och mellan ljuspunkterna.

Långsiktigt arbete med belysning i samverkan med kommuner

Under 2020 inleder Trafikverket ett långsiktigt arbete med att ta fram belysningsplaner för det statliga vägnätet, vilket kommer att ske i samverkan med berörda kommuner.

Längs det statliga vägnätet finns belysning som ägs av Trafikverket och belysning som ägs av kommuner. Delar av anläggningarna är äldre och har stora behov av underhåll.

För att hantera den här utmaningen har 17 kommuner och Trafikverket samarbetat i ett pilotprojekt och testat en metodik, ett arbetssätt, för att inventera behovet av belysningsanläggningar. Resultatet ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med belysning där Trafikverket ser över den belysning vi äger och tar fram belysningsplaner för de statliga vägarna. Planering av detta långsiktiga arbete påbörjas under våren 2020.

Belysningsplaner blir underlag för strategisk planering

Belysningsplanerna ska inkludera analyser av var det kan vara aktuellt att ta ner belysning samt var det är intressant att sätta upp ny belysning längs det statliga vägnätet.

Analyserna kommer inte att beskriva ett genomförande och en tidplan utan är endast en start på ett bättre beslutsunderlag inför vår kommande strategiska planering. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det också positivt om kommunerna gör motsvarande analyser på det kommunala vägnätet.

Trafikverkets beslut

Trafikverket ska se över den belysning som vi äger. Där gör vi en detaljerad prövning om den belysning som inte uppfyller kriterierna i VGU (Vägars och gators utformning). Detta i kombination med i vilket skick belysningen är kommer att ligga till grund för beslut om den kan släckas ned och tas bort. Samtidigt ska vi identifiera de platser där det finns oskyddade trafikanter som i dag saknar fullgod belysning.

Ett eventuellt övertagande av den kommunalt ägda belysning som uppfyller kriterierna i VGU kommer att hanteras i den kommande strategiska planeringen.

Belysning på lågtrafikerade vägar

Vårt nuvarande styrdokument för belysning av lågtrafikerat vägnät (TDOK 2012:1135) ska revideras utifrån en ny gräns på 2000 ÅDT (årsdygntrafik). Detta betyder att den befintliga belysningen på en stor del av lågtrafikerade vägnätet kan stå kvar trots att den saknar den högre standard som föreskrivs i VGU. Förutsättningen är att stolparna inte är skadade eller har elsäkerhetsbrister. 

Trafikverket fortsätter att bereda hanteringen av belysningsanläggningar i nödsläckningsläge, dvs belysning som är i så dåligt tekniskt skick att den utgör en omedelbar fara och som därför måste tas ned.

Vad kan Trafikverket erbjuda kommunerna när det gäller belysningsplaner?

Kommunerna kan få:

  • Stöd vid planering av sin belysning
    Belysningsplaner kommer att visa var ny belysning gör mest nytta och höjer trafiksäkerheten.
  • Stöd vid reinvesteringar
    Kommuner kan få stöd i bedömningen var man ska prioritera att ersätta/ reinvestera i undermålig belysning
  • Hjälp med nödvändig indata för projektering
    Belysningsplaner visar aktuell belysningsklass för rätt dimensionering av anläggningen

Lika över hela landet

Belysningsplaner visar en enhetlighet och lägsta nivå för placering av belysning, den är lika i hela Sverige.

Framtidssäkrad placering av belysning

Om belysning placeras och har den belysningsnivå som föreslås i belysningsplanerna så kan tid och kostnader inför ett eventuellt framtida övertagande av kommunal belysning på statlig väg minimeras.

Kommuner som är intresserade av att samarbeta om belysningsplaner hittar våra kontaktuppgifter under Kontakta oss ovan.

Kommunal belysning på statlig väg (SKRs webbplats)