Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Slitage – BK4 fordons påverkan på vägnätet

Trafikverket kommer att upplåta vägnätet för den nya bärighetsklassen BK4 under ansvarsfulla former för att inte riskera väginfrastrukturen framtida värden.

Den påverkan ett upplåtande av BK4 kommer att ha på vägnätet beror på en kombination av vägarnas- och fordonens konstruktion samt den förändring i belastning på vägnätet som ett upplåtande medför.

Förutsättningar för trafikering

Den nya möjligheten att framföra högre bruttovikter på det svenska vägnätet är också förknippat med nya fordonskonfigurationer. Det kommer generellt att krävas fler axlar (74 ton fördelat på 9 axlar mot 64 ton på 7 axlar) på fordonstågen för att framföra högre laster än idag, vilket medför att axelbelastningen inte blir högre med den nya bärighetsklassen. Vid ett framtida upplåtande av vägnätet för den nya bärighetsklassen kommer det även följa särskilda krav på de allra tyngsta fordonen, fordon över 64 ton.

Slitage på vägarna

Vid oförändrade axelbelastningar kommer vägarna främst påverkas av den ökade bruttovikten i kombination med att fler axlar belastar samma vägparti under en kort tidsperiod. Slitaget bedöms därför påverkas av:

  • Ökad totallast innebär färre totalt antal axlar på vägnätet när ett antal styr- och drivaxlar försvinner, vilket i sin tur reducerar nedbrytningen av vägar.
  • Ökad totallast fördelat på fler axlar innebär ökade belastningar längre ned i geotekniska konstruktioner.
  • Ökad totallast innebär ökade dynamiska krafter och ökad påverkan i vägkonstruktionerna på grund av ojämnheter i vägytan.
  • Ökad totallast innebär fler axlar per tungt fordon vilket påverkar nedbrytning kopplat till tidsberoende materialegenskaper, till exempel viskoelasticitet i asfalt och inverkan av vatten i fin- och mellankorniga jordar.

De mer hög-och medeltrafikerade delarna av vägnätet Europa- stora delar av Riksvägnätet – och större länsvägar bedöms få ett marginellt förändrat slitage vid upplåtande av den nya bärighetsklassen. De vägarna har i grunden en bra vägkonstruktion och är byggda för att klara belastningen från en stor andel tung trafik. Om samma godsmängder trafikeras med färre fordon innebär det i praktiken färre axelpassager totalt, men mer koncentrerade i tid, vilket sammantaget bedöms ge begränsade förändringar i slitage på vägarna.

Det låg- och medeltrafikerade vägnätet bedöms få ett högre slitage jämfört med idag eftersom det har sämre vägkonstruktioner och tunnare beläggningar. Riskerna är allra störst för äldre vägar med tunna beläggningar, stora delar av det lågtrafikerade vägnätet uppfyller de egenskaperna. Konsekvenserna för det lågtrafikerade vägnätet kan därmed bli stora om ett upplåtande inte sker på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar till exempel om krav på dubbelmontage och krav på att fordonens position och vikt samlas in.

Forskningsbehov

Det finns ett stort behov av forskning inom området även om en del projekt drivs inom ramen för Trafikverkets FOI-portföljer samt tillsammans med andra aktörer som CLOSER och HCT-programmet.