Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gävle hamn, ny spåranslutning

Vi bygger en elektrifierad direktanslutning till Gävle hamn över Näringens industriområde.

Projektet omfattar en direktansluten järnväg till Gävle hamn över Näringens industriområde samt elektrifiering av hamnspåret (Fredrikskansbanan) från Gävle godsbangård till nya bangården vid Gävle hamn.

Rivningen av Gävle Galvans fabrik på Näringen har startat. Rivning pågår mellan 6 februari-30 Augusti 2020, kl 07.00–18.00, samt varannan helg. Påverkan på omgivningen utgörs i huvudsak av buller. Läs mer under Nyheter.

Ny sträckning för etapp 3 utreds

På grund av fördyringar i projektet och nya omständigheter kring stadsutveckling och infrastruktur i Gävle kommun behöver den fastställda järnvägsanslutningen över Näringen utredas för nytt alternativ (se karta etapp 3, blått område). Under utredningsskedet är sträckningen för etapp 3 pausad. Det innebär att byggstart för etapp 3 flyttas fram till 2023. Elektrifieringen av befintligt spår, etapp 2, fortsätter enligt plan.

Varför ny sträckning?

  • Bättre lösning till lägre kostnad
  • Bättre lokalisering om järnvägen flyttas utanför skyddszon för vattentäkt
  • Bättre koppling mot planerad dragning av Ostkustbanans dubbelspår
  • Järnvägens barriäreffekt i området minskar
  • Det frigör mark för företagande och bostadsbyggande

Alla godståg ska i fortsättningen kunna köra direkt till och från hamnen. Växling och byte från ellok till diesellok på godsbangården behövs inte längre. Det innebär en stor minskning av kostnaderna för hamnens godskunder samt att en enkelresa till och från hamnen kommer att gå 30-45 minuter snabbare. Målsättningen är att det ska gå 16 tåg per dygn till/från syd och väst samt fyra tåg per dygn till/från norr (Gävle hamns prognos). Projektet medfinansieras av fonden för ett sammanlänkat Europa

Uppskattad tidplan, etapp 3

Mars 2020

Dispens för ny sträckning med skarp radie (Trafikverket)
Ja = detalj- och järnvägsplanearbetet startar
Nej = fortsatt utredning

2021 Detaljplanen har vunnit laga kraft
2022 Järnvägsplanen har vunnit laga kraft
2023 Rivning av byggnader
2024 Byggnation. Järnvägsspåret färdigbyggt i augusti

Projektets etapper

Etapp 1: Rivning av byggnader samt placering av överlast - KLART
Etapp 2: Rivning av byggnader, spårarbeten och elektrifiering av befintlig järnväg till Gävle hamn, 2019-2021
Etapp 3: Ny spåranslutning till Gävle hamn. Planerad byggstart 2023.