Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sandstrand vid havet.

Väg 1022, Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg

Vi planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att förbättra framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge blir del av den nationella Sydkustleden.

Arbetet med vägen beräknas starta år 2021 och kommer att följa befintlig huvudväg 1022 och 1500. Förbindelsen kommer att bli 22 km lång och ska ingå i nationella cykelleden Sydkustleden. Leden har som ambition att öppna 2022. Den, tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden innebär 90 mils cykling från Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.

Vad händer nu?

Vi har haft samråd för utformningsförslaget av vägplanen som finns att fliken "Dokument". I den beskrivs de planerade åtgärderna mer i detalj och tillhörande miljökonsekevensbeskrivning beskriver planens miljökonsekvenser. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på den här sidan under samrådsperioden 1 juni till 1 juli 2018. Det har varit möjligt att lämna synpunkter via brev, e-post, samt öppet hus den 19 juni på Löderups strandbad. Vi tackar för stort engagemang och synpunkter under samrådstiden.

Under hösten arbetar vi med inkomna synpunkter, en samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning kommer att arbetas fram. När länsstyrelsen har godkänt dessa kommer de att ställas ut för granskning under senhösten 2018.

Vi kommer under sommaren och vintern att fortsätta med att detaljstudera möjliga lösningsalternativ, och även utföra mät- och fältarbeten. Vi skickar ut informationsbrev till berörda fastigheter inför fältarbetena.

Till hösten 2018 räknar vi med att kunna ställa ut vägplanen för granskning och tidigast vinter/vår 2019 lämnas planen in för fastställelseprövning. Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut.

Framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling görs under 2019/2020 och byggstart beräknas bli 2021.