Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg med skogsomgivning

Väg 28, Uddabygd–Holmsjö, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar att höja trafiksäkerheten på väg 28 mellan Uddebygd och Holmsjö.

Väg 28 är en viktig förbindelse från Karlskrona och vidare norrut mot inre Småland. Vägen har en stor betydelse för arbetspendling och är idag hårt trafikerad med hänsyn till dess standard.

Sträckan har idag bristande trafiksäkerhet. Hastighetsbegränsningen är 80 km/h och vägen är smal och kurvig med många farliga backkrön med dålig sikt. Sidoområdet är farligt med utstickande berg och stora träd nära vägen. Tillgängligheten till busshållplatser är begränsad då vägrenarna är smala otrygga att vistas på.

Vad ska vi göra?

De åtgärder som vi planerar är bland annat att stänga ett antal farliga anslutningar där sikten är begränsad. Nya anslutningar kommer att anläggas där sikten är bättre. Vi planerar att sätta upp vägräcken på stora delar av sträckan för att avkörningsolyckor ska förhindras.

Tillgängligheten till busshållplatser planeras att förbättras genom att vägrenar i anslutning till hållplatserna breddas. På detta sätt kommer trafiksäkerheten och tryggheten för de som ska ta sig till busshållplatser att öka.

Möjlighet att som gående eller cyklist ta sig mellan Nävragöl och Holmsjö är idag mycket begränsad. Detta planerar vi att lösa genom att anlägga en cykelväg från Nävragöl och 1 kilometer norrut till Bakarebodavägen. På detta sätt kommer det vara möjligt att ta sig mellan tätorterna på det parallella vägnätet där det är betydligt mindre trafik.

Samråd

Separata samråd kommer att hållas med fastighetsägare som berörs av åtgärderna på grund av markintrång eller anslutningar som stängs. Trafikverket kommer att kontakta berörda och kalla till möten.

Informationsmöte

Ett informationsmöte hölls den 8 maj 2018 i Ekegårdens lokal i Nävragöl. Uppslutningen var god, det kom cirka 60 personer. På mötet informerade Trafikverket om planerade åtgärder. Närvarande fick möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Mötet avslutades med fika och diskussioner. Informationen innehöll bland annat uppgifter om hur mycket trafik som går på vägen. Det kan konstateras att trafiken där den är som störst, mellan Uddabygd och Spjutsbygd, har ökat från 2 700 till cirka 3 000 fordon/dygn de senaste 10 åren. Andelen tung trafik har ökat från 7 till 9 % vilket idag motsvarar drygt 250 lastbilar per dygn.