Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Brounderhåll i Dalarna 2021

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Planera din resa!

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

Väg 1037, rörbrobyte, Hållbovallen, Älvdalens kommun

Rörbron över bäcken vid Näcken, i höjd med Hållbovallen i Älvdalens kommun måste bytas ut. I samband med reguljära inspektioner har rostskador påträffats på bron.  
Trafikpåverkan: I samband med att byte sker kommer väg 1037 att stängas av helt för trafik. Omledning för trafikanter till Nornäs blir väg 1036 till Lövnäs och sedan väg 1030 till Nornäs.
Tid för arbetet: Vecka 35-38


Repbäcksvägen, Borlänge kommun

Repbäcksvägen i Borlänge kommun kommer att stängas av under 9-13 augusti då tre vägtrummor ska bytas ut. De tre trummor är uttjänta och måste bytas för att vägen även i fortsättningen ska vara stabil och framkomlig. Trafikverket måste stänga av eftersom trummorna ligger mycket djupt och under arbetet ska sättningar i vägkroppen undvikas.
Trafikpåverkan: Under tiden som bytet pågår kommer vägen att vara stängd för genomfartstrafik vilket påverkar trafikanter som ska till åka norrut från Repbäcken. Omledning kommer att ske via E 16 för de som exempelvis ska till Bäsna. Räkna med längre tid för att resa.
Tid för arbetet: 9-13 augusti.  Se karta

Väg 1047, bro över Tandån

För att förlänga livslängden för bron över Tandån, byggd 1961, kommer ett antal större reparationer utföras. Större delen av arbetet är inriktade på att reparera betongkonstruktionen där kantbalkarna ska bytas ut. Utöver det byter vi broräcken, tätskikten och lägger ny beläggning över bron.  
Trafikpåverkan: Vi stänger av en körfil åt gången och därmed begränsas den fria bredden, trafiken kommer att regleras med trafikljus. Hastigheten kommer också att sänkas genom arbetsområdet.
Tid för arbetet: Mellan 9 augusti och 31 oktober.

Väg 68, bro över Dalälven, Avesta

Vi byter lager, reparerar och underhåller bron. Vi kommer även förlänga och förbättra stuprören på bron så att de inte är placerade precis ovanför kommunens gångbro.
Trafikpåverkan: I samband med de större arbetena kommer trafiken att begränsas gällande bredd och hastighet vid den sträcka där arbetet pågår för tillfället.
Tid för arbetet: Det kommer göras en del inmätningar och mindre förberedande arbeten med start under vecka 27. De större arbetena planeras till hösten och vintern och kommer att pågå fram till sommaren 2022.

Väg 1024, trumbytesreparationer, Älvdalen-Evertsberg

Med start den 3 augusti och några veckor framåt inleder Trafikverkets entreprenör Peab Anläggning arbetet med att reparera och underhålla ett antal vägtrummor på väg 1024, sträckan Älvdalen- Evertsberg.
Trafikpåverkan: Under tiden som arbetet pågår kommer vägsträckan att vara avstängd för genomfart på vardagar under perioden 3 augusti – 25 augusti.  Trafikanter hänvisas via väg 1012 och 1025, Oxberg – Evertsberg. 

Väg 245, trumbyte vid Stentjärnen, Ludvika kommun.

Med start den 28 juni inleddes ett omfattande byte av en vägtrumma vid väg 245 i närheten av Ulriksberg. Vid Svarttjärnen kommer en ny trumma att läggas på plats då den gamla trumman har nått sin tekniska livslängd och börjat påvisa tecken på rost. Den nya trumman kommer också att underlätta möjligheten för fisk att vandra. Det innebär att vattenlevande djur får fria vandringsvägar för att kunna sprida och fortplanta sig.
Arbetet beräknas pågå i ett par veckor. 
Trafikpåverkan: Under tiden arbetet pågår kommer vägen att vara avstängd. Rekommenderade omledningsvägar är väg 524 och 66. Den ökade restiden beräknas att bli cirka 45 minuter. Se karta över omledningsalternativen

Väg 908 vid Insjön, Leksands kommun

Vägtrumma behöver bytas ut.
Trafikpåverkan: Vägen stängs av i höjd med Sätra under hela trumbytet. Trafiken leds om via Väg 916 (Rönnäsvägen), Väg 929 (Ullvi) och riksväg 70. Se karta över markerad omledningsväg (pdf-fil). Vi ber om överseende med de störningar som arbetet medför.
Tid för arbetet: Arbetet är genomfört.

E 45, bron över Emån, Orsa kommun

För att förlänga livslängden för bron över Emån på E45, byggd 1957, kommer ett antal större reparationer att utförs under försommaren. Större delen av arbetet är inriktade på att reparera betongkonstruktionen där den södra kantbalken kommer att bytas. Även skador i betongen ska lagas samt tätskikt och brons södra broräcke kommer att bytas ut.
Trafikpåverkan: Med start vecka 16 (19 april) stängs en körfil av. Trafiken regleras med trafiksignaler samt vid vissa tillfällen även trafikvakter. Initialt stängs norrgående fil av under cirka åtta veckor. Därefter byts sida och södergående filen mot Orsa stängs av i cirka två veckor.
Tid för arbetet: Arbetet är genomfört.

Väg 70, Grådöbron, söder om Hedemora

Underhållsarbeten, lagerbyten och balkförstärkningar för att kunna höja bärigheten på bron till 74 ton (BK4).
Mycket trafik medför begränsad hastighet och begränsat utrymme.
Trafikpåverkan: Två körfält men kortare stopp emellanåt då trafiken måste ledas om tillfälligt via väg 69 mot Norberg (eventuellt väg 690 mot Avesta) samt väg 68 mot Avesta. Risk för köbildning, välj om möjligt annan väg.
Tid för arbetet: Arbete i 5 veckor under september-november.

Väg 620, bron över Snöån, Smedjebackens kommun

Aktuellt

Från och med torsdag 8 juli öppnar vägen för trafik över Snösjöns utlopp i Stora Snöån. Det kommer vara fortsatt vara vissa begränsningar i framkomligheten på sträckan med endast ett körfält öppet och nedsatt hastighet, då vi tyvärr fått förseningar av vår räckesleverans från leverantören. Vi återkommer med mer information om när monteringen av räckena kan ske och trafiken sen kan återgå till det normala. 

Bron har korrosionsskador och ska bytas ut. Under byggtiden kommer vi att behöva dämma upp Snöån-ån tillfälligt. 
Se omledningskarta, svart linje markerar omledningsväg.
Trafikpåverkan: Bron kommer att vara helt avstängd under byggtiden. Vi leder om trafiken via väg 621 och 622. Omledningsvägen är cirka 2 mil och går runt sjön Haggen, se karta. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet medför.
Påverkan för närboende: Vi spränger i berget som förberedelse för den nya bron. Det kan vara störande men vi utför allt arbete på dagtid.
Tid för arbetet: Maj–juli 2021.