Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Plankorsningen vid Södra vägen i Krylbo kommer att stängas då plankorsningar vid dubbelspårspassager inte är tillåtna. Foto: Stefan Bratt

Dags att börja bygga fem kilometer nytt dubbelspår

Arbetet med att planera en dubbelspårsutbyggnad sydväst om Krylbo tätort i Avesta kommun har blivit en utdragen historia. Men, nu är det full fart i detta arbete och avsikten är att en byggstart ska ske under år 2023.

-Vi börjar närma oss ljuset i en ganska lång tunnel för dessa planer att bygga dubbelspår på den aktuella sträckan. Nu inleder vi i slutet av detta år med en fortsättning under januari månad ett offentligt samråd där vi presenterar vårt projekteringsarbete fram till dags datum, säger Trafikverkets projektledare, Fredrik Karlsson.

Hårt belastad sträcka

Sträckan mellan Avesta Krylbo driftsplats (tidigare kallat station) och Dalslund är fem kilometer och denna sträckning ska nu kompletteras med ett spår i anslutning till det befintliga så att det kan bli dubbelspårstrafik för det idag hårt belastade järnvägsstråket mellan Storvik och Frövi (Godsstråket genom Bergslagen, totalt drygt 31 mil järnväg).
I senare skede planeras för en fortsatt utbyggnad av dubbelspår till mötesstationen i Hökmora.
Sträckan är huvudstråk för godstrafik till och från landets norra delar och den hårt trafikerade sträckan förväntas ha en fortsatt ökad efterfrågan under de kommande åren:
- Därför har vi i Trafikverket under en lång rad av år arbetet med att planera utbyggnaden men fick för några år sedan ett bekymmer då den kalkylerade kostnaden vida översteg budgeten som projektet tilldelats. Nu har vi gjort nya beräkningar med nya förutsättningar då vi vill bygga det nya spåret i anslutning till det befintliga, vilket innebär en lägre kostnad än det gamla förslaget. Vi räknar nu med att kan inleda det fysiska utbyggnadsarbetet om några år, säger Fredrik Karlsson.
Utbyggnaden kommer att inledas i den södra änden av Krylbo bangård för att ansluta till befintligt spår norr om Dalslund. Det nya spåret föreslår Trafikverket ska byggas nordväst om det befintliga och avståndet mellan det nya och gamla kommer att variera beroende på förutsättningarna.

Stänger plankorsning

En annan åtgärd som måste göras är att plankorsningen mellan järnvägen och Södra vägen kommer att stängas.
-Vi kan tyvärr inte ha plankorsningen kvar då det inte är tillåtet med plankorsningar i samband med dubbelspårspassager. Om det finns en alternativ lösning och vad kostnaden för denna blir har vi ännu inte utrett. Detta får vi återkomma till då det är utrett mer i detalj och vi har genomfört samråd med berörda intressenter, säger Fredrik Karlsson.
Den projekterande konsulten Sweco har fram till att det offentliga samrådet inleddes inte identifierat några större områden med betydande miljövärden. Bedömningen görs att järnvägsplanen inte riskerar att medföra någon stor negativ miljöpåverkan. Hur djup och detaljerad den fortsatta utredningen ska bedrivas och om det ska tas fram en miljökonsekvensbeskrivning beslutas av Länsstyrelsen i Dalarna. 
Det publika samrådet pågår under perioden 17 december 2020-4 februari 2021.

Kartan visar vilket geografiskt område som berörs av utbyggnaden till dubbelspår mellan Avesta Krylbo och Dalslund.