Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över riksväg 50 genom Ludvika

Väg 50/66 genom Ludvika

Trafikverket och Ludvika kommun planerar tillsammans åtgärder för en bättre trafikmiljö, ökad tillgänglighet och attraktivare stad.

Väg 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen, är ett av de projekt som regeringen har namngivit i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025. Väg 66, som ansluter till väg 50, är också ett viktigt gods-, pendlings- och turiststråk från Mälardalen genom Ludvika och vidare mot E16/väg 70.

Vad ska vi göra i projektet?

Vi arbetar med fyra vägplaner längs väg 50 (tidigare vägplan 1 och 2 är sammanslagna). I varje vägplan ingår åtgärder för att öka säkerheten, ge bättre möjlighet till arbetspendling och förbättra näringslivets godstransporter genom Ludvika.

Hösten 2019 blev vi klara med åtgärder på väg 66 Gamla Bangatan. 

Sommaren 2018 blev korsningen väg 50/Grangärdevägen mer trafiksäker med ett vänstersvängsfält. Läs om åtgärden väg 50/Grangärdevägen.

Åtgärderna för vägplan 1-4 på väg 50 är paketerade i fyra etapper

Etapp 1 (vägplan 1 och 2) sträcker sig från Lyviksberget till Valhallavägen. Planerna är fastställda och vann laga kraft i februari 2019.

Åtgärder

Det som i dag är väg 50 ska byggas om till kommunal lokalgata och en "ny" väg 50 byggs mellan den blivande lokalgatan och järnvägsspåret. Då får vi bort direktutfarter mot riksvägen och ökar därmed trafiksäkerheten. Samtidigt får vägen ett jämnare trafikflöde.

I korsningen Snöåvägen/Grängesbergsvägen ska en cirkulationsplats byggas och i anslutning till den byggs tre planskilda passager för gång- och cykeltrafik, samt nya busshållplatser.

Under 2019 kommer tankstationen ST1 tas ned för att senare få ett nytt läge vid cirkulationsplatsen. Även den tidigare livsmedelsbutiken Matmagasinet kommer att
tas ned, och det sker sannolikt under 2020.

Läs mer:
Åtgärder mellan Lyviksberget och OKQ8
Åtgärder vid korsningen väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen

 

Etapp 2 (vägplan 3) är sträckan mellan Valhallavägen och Mossplan. Planen är fastställd och vann laga kraft i februari 2019.

Åtgärder

För att göra plats åt den nya lokalgatan, tidigare väg 50, behöver sju fastigheter tas bort som är inlösta av Ludvika kommun.

Lokalgatan får en bullerskärm ut mot "nya" väg 50 som kommer att byggas mellan järnvägen och lokalgatan.

Läs mer:
Åtgärder längs Valhallavägen

I etapp 3 (vägplan 4) planeras för åtgärder i korsningen vid Mossplan. Vägplanen är fastställd men är överklagad.

Åtgärder

Plankorsningen över järnvägen vid ABB medför uppenbara olycksrisker för dem som använder den vägen som infart till ABB:s område. Möjligheten att köra in den vägen kommer enligt planen att tas bort.

Infarten till Lyviksvägen kommer också att stängas för ökad trafiksäkerhet. Säkrare vägar in till ABB kommer därefter att finnas via:

  • den nya cirkulationsplatsen i korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50.
  • Tunnelgatan som går under väg 50 och järnvägen.
  • Kajvägsbron.


Läs mer:
Åtgärder i korsningen vid Mossplan (ABB-korsningen)

Etapp 4 (vägplan 5) är sträckan mellan Mossplan och Kajvägen. Planen är fastställd och vann laga kraft i februari 2019.

Åtgärder

Här kommer vi bygga en cirkulationsplats i korsningen Vasagatan/väg 50. Bussgaraget behöver därför rivas.

Från resecentrum kommer bussar att få ett eget körfält mot väg 50 och en cirkulationsplats ska även byggas i korsningen Kajvägen/väg 50.

Vägen in till Eriksgatan ska bli säkrare med ett vänstersvängsfält och flera nya trafiksäkra passager ska anläggas för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Läs mer: 
Åtgärder från korsningen vid Kajvägen till Mossplan (ABB-korsningen)

 

Nuläge

Delprojektet är avslutat och genomfördes 2018-2019.  Trafikverket förbättrar säkerheten för oskyddade trafikanter längs sträckan. 

Åtgärder utifrån befintligt läge före byggstart

Gamla Bangatan är sliten och det finns många farliga ställen, framförallt för oskyddade trafikanter. Det har sedan tidigare gjorts utredningar om sträckan, och Ludvika kommun har även tagit fram detaljplaner.

Väg 66 Gamla Bangatan byggs nu om för att bli mer stadslik och få ökad trafiksäkerhet för alla trafikslag. Flera korsningar stängs (Hantverkargatan och Marnäsgatan) för att styra bort trafik mot centrum från bostadsområdena. Lokalgatan som i dag är stängd kommer i stället att öppnas för lokaltrafik (förlängning Timmervägen).

Längs med väg 66 planeras ett stråk för gång- och cykeltrafikanter som separeras från riksvägen på den norra sidan mellan Timmermansvägen-Grågåsvägen. Busshållplatslägen och passager för gående och cyklister över väg 66 utvecklas.

 

etappkarta_ludvika_750.jpg