Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelväg byggs.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Riksvägarna genom Ludvika utvecklas och                     flera projekt är igång

Ett projekt är snart färdigställt medan ett annat tas första spadtag i. Det finns också några byggprojekt som är i full gång redan. Utvecklingsarbetet tar fart kan man säga.

- Nu är vi igång med den nya gång- och cykelvägen mellan Skeppmora och Lyviksberget som ska stå klar i höst, berättar Niklas Linnsén som är projektledare.

Vi planerar också för byggstart av Grangärdevägen-projektet till sommaren med färdigställande till hösten. Idag saknas vänstersvängfält i korsningen på väg 50 mot Grangärdevägen och det gör att det bildas köer när bommarna är nere. Därför ska vi förbättra säkerheten och framkomligheten på väg 50.

Väg 50 Grangärdevägen

Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.

 

 

 

Cirkulationsplats snart klar vid handelsområdet

Kommunens detaljplanearbete för att utveckla området Valla vid väg 66/Gamla Bangatan är på väg att realiseras. Trafikverket startade byggnation av cirkulationsplats Gamla Bangatan sommaren 2016 och blir klar ca 1 år senare.

Cirkulationsplats Gamla Bangatan

Genom cirkulationen skapas en bättre trafiksituation och en anslutning till det nya handelsområdet. Cirkulationsplatsen öppnade för trafik före jul men färdigställs till sommaren när beläggning, plattsättning, bullerskärm, planteringar och anpassningar mot exploatörens byggprojekt är klara.

Kajbron och Stensveden uppstartade på det nya året

Trafikverket bygger på uppdrag av Ludvika kommun den nya Kajbron över järnvägen där den gamla utslitna bron byts ut. Den nya bron kommer att öka trafiksäkerheten och förbättra förbindelsen mellan Västmanstrand och centrum. Bron ska ha två körfält och en gång- och cykelbana vilket skapar en säkrare miljö för både oskyddade trafikanter och bilister.

För Kyrkskolans idrotts- och rastverksamhet vill Ludvika kommun använda idrottsområdet mellan Marnässtjärnen och järnvägen (Bergslagspendeln). För att nå detta idrottsområde på ett trafiksäkrare sätt för eleverna, planeras i Stensveden i Ludvika en järnvägsbro och tunnel under för gång- och cykelpassage under järnvägen.

- Det finns också några projekt som vi arbetar vidare med i vägplaneprocessen under våren, säger Niklas Linnsén. Korsningen Väg 50 Snöåvägen-Gonäsvägen som hänger ihop med delprojekt OKQ8 Lyviksberget är ett exempel där vi i samarbete med kommunen ser över vilken lösning som blir bäst utifrån kommande handelsmöjligheter i och med ICAs flytt från det området.

Läs mer och se karta över delprojekten i menyn till höger under Planerade åtgärder.

Bakgrund om projektet Genomfart Ludvika

Regeringen beslutade 2002 att utveckla genomfarten och valde då bort förbifartsalternativet. Det finns även negativ påverkan med en förbifart i form av ny exploatering av mark. En viktig förutsättning är också de som har start- och målpunkt i industriområdet vid Väsmans strand och problematiken med detta löses inte med en förbifart.

I studier som ligger bakom beslutet att låta trafiken gå igenom Ludvika, istället för utanför i en förbifart, visade det sig att 80 % av trafiken i Ludvika är person- eller godstransporter med mål och startpunkt inom Ludvika. Det är alltså en mycket mindre del av trafiken som bara åker igenom och vidare till annan ort. De olika delprojekten i Genomfart Ludvika ska samlat göra trafikmiljön i staden säkrare med ökad framkomlighet och en trevligare trafikmiljö inte minst för gång- och cykeltrafikanter med de nya gång- och cykelstråken.

De åtgärder som görs nu och närmaste åren i genomfarten hindrar inte på något sätt en framtida lösning med en förbifart om det blir ett behov i framtiden, men det finns inga beslut eller medel avsatta för det idag.