Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planerade åtgärder för väg 50/66, genomfart Ludvika

Här nedan beskriver vi kortfattat de åtgärder som ingår i projektet.

Översiktskarta Ludvika

1. Korsningen väg 50/Grangärdevägen

Genomförda åtgärder. Avsaknad av vänstersvängfält på väg 50 mot Grangärdevägen ledde innan ombyggnation av korsningen till att köbildning uppstod när bommarna var nere. Åtgärder för att förbättra säkerheten och framkomligheten på väg 50 genomfördes från augusti 2017 till juni 2018.

Gång- och cykelbana på östra Storgatan och vidare norrut skapar utrymme för vänstersvängfält. Delar av Grangärdevägen byggdes om för att skapa utrymme för dubbla körfält vid bommarna. Gång- och cykelbana på västra sidan är kvar, passage över Grangärdevägen har skett i två steg via bredare refug.

Åtgärd 2-6 väg 50, Bergslagsgatan

Dessa åtgärder omfattar hela sträckan från Kajvägen till Mossplan. Tillgängligheten och säkerheten behöver förbättras på sträckan. Korsningen vid Eriksgatan och utfart för buss från resecentrum har idag låg säkerhet och dålig framkomlighet. Området behöver även förändras så att det får en mer stadsmässig karaktär.

2. Korsningen väg 50/Kajvägen

Förslag på åtgärder
Ny cirkulationsplats med tre anslutningar för väg 50 och Kajvägen byggs. Tingshusgatan bibehålls med samma funktion som idag. Gång- och cykelstråk från Tingshusgatan dras norr om cirkulationsplatsen.

3. Väg 50 sträckan Eriksgatan-Vasagatan

Förslag på åtgärder
Gångytor på östra sidan tas bort och området får ny stadsmässig gestaltning. Busshållplatserna på sträckan flyttas till resecentrum och ny bussfil utmed väg 50 ansluter mot cirkulationsplatsen vid Vasagatan (4). Vänstersväng för buss tas bort, vändning och infart för buss sker vid nya cirkulationsplatserna.

4. Korsningen väg 50/Vasagatan

Förslag på åtgärder
Ny cirkulationsplats byggs i korsningen väg 50 och Vasagatan för att förbättra säkerheten och framkomligheten. Bussgaraget rivs och istället byggs ny anslutning mot resecentrum.

5. Väg 50 sträckan Vasagatan – ABB korsningen

Förslag på åtgärder
Sträckan gestaltas om för att upplevas mer stadsmässig. Gångbanan utmed väg 50 tas bort vilket ger plats för åtgärd 6.

6. ABB korsningen riksväg 50 och spår

Förslag på åtgärder
Förslag på att plankorsningen in-/utfart till ABB och industriområdet stängs, preliminärt blir signalregleringen kvar och vänstersvängsfält byggs norrifrån in mot Malmgatan. Stängning av infart mot ABB över spår förutsätter att åtgärd 2 och 8 genomförs först. Anslutningar mot väg 50 utreds vidare i nästa skede.

7. Valhallavägen

Sträckan är idag kraftigt bullerpåverkad eftersom väg och järnväg ligger parallellt väster om bostäderna närmast väg 50. Många utfarter på sträckan medför att trafiksäkerheten är låg och det försämrar även framkomligheten på väg 50. Hastigheten är idag 60 km/h. Vissa anslutande vägar har dålig sikt och trafiksäkerheten och framkomligheten behöver förbättras.

Förslag på åtgärder

Enligt tidigare utredningar bygger förslaget på att flera av utfarterna från anslutande gator stängs. Anslutningar mot riksväg 50 utreds vidare i nästa skede. Parallell lokalgata mellan Rasfallsgatan och Björnstigen byggs, den kommer nyttjas för gång- och cykeltrafik och för angöring till fastigheterna som ligger närmast riksväg 50. Bullerberäkningarna visar att buller från järnvägen och riksväg 50 redan idag är betydande och därför kommer bulleråtgärder att utföras för fastigheter som påverkas. Bullerplank planeras och eventuellt krävs ytterligare bulleråtgärder.  

8. Korsningen väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen

Korsningen är idag signalreglerad och hårt belastad. ABB planerar att avlasta infarten vid Mossplan och styra gods via denna korsning till den södra delen av sitt område vilket leder till att belastningen kommer att öka.

Förslag på åtgärder

Förslaget är att bygga en cirkulationsplats i korsningen för att få bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Gång- och cykelstråket förbättras och angöringen mot verksamheterna i området kommer delvis behöva förändras.

9. Väg 50, sträckan OKQ8-Lyviksberget

Trafiksäkerheten och framkomligheten är låg och det finns ett flertal direktutfarter från fastigheterna utmed väg 50. Det stör genomgående trafik och påverkar trafiksäkerheten negativt. Bullernivåerna är idag höga på grund av väg 50 och järnvägen.

Förslag på åtgärder

Förslaget är att väg 50 flyttas närmare järnvägen vilket medför att fastigheterna mellan riksvägen och järnvägen behöver lösas in. Befintlig väg ligger kvar som parallell lokalgata. Lokalgatan ansluter till väg 50 via korsning väster om bostadsfastigheterna vid Lorensbergatjärn. Alternativet kräver stödkonstruktion för att ta upp nivåskillnader mot järnvägen. Även mellan lokalgatan och väg 50 krävs stödkonstruktion på del av sträckan. Bullerskyddsåtgärder krävs för samtiliga fastigheter utmed sträckan.

Det återstår att analysera behov av ytterligare körfält, vilket kan leda till förändringar i utformningen.

10. Väg 66–Gamla Bangatan (korsningen Villagatan till korsningen Grågåsvägen)

Gamla Bangatan är sliten och det finns ett flertal konfliktpunkter, framförallt för oskyddade trafikanter. Tidigare utredningar har genomförts på sträckan och Ludvika kommun har även tagit fram detaljplaner.

Förslag på åtgärder

Det finns förslag på att stänga vissa korsningar (Hantverkargatan och Marnäsgatan) för att styra bort trafik mot centrum genom bostadsområdena. Lokalgatan som idag är stängd öppnas istället för lokaltrafik (förlängningen Timmervägen). I det fortsatta arbetet ska Gamla Bangatan rustas och få en stadsmässig karaktär. Säkerheten förbättras för framförallt oskyddade trafikanter genom att styra dem till färre och bättre passager.