Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dags för offentligt samråd

Med start fredag den 28 maj inleds det offentliga samrådet för väg 66, sträckan Smedjebacken-Oti krog vid länsgränsen till Västmanland. Samtidigt meddelar Trafikverket att det har skett förändringar av projektets omfattning.

Väg 66 mellan Smedjebacken och Oti ska byggas om för att bli mer trafiksäker. Vägen kommer att bli en så kallad 2+1-väg med mitträcken, vilket gör den mötesfri och förhindrar frontalkollisioner. Hastighetsgränsen kan då ökas från 80 till 100 km/tim.
- Längs hela sträckan planerar vi ett sammanhängande gång- och cykelstråk som höjer säkerheten för gående och cyklister. Vi ser också över utfarter, korsningar, djurpassager och busshållplatser för att öka trafiksäkerheten, säger projektledaren Mikael Oscarson.

Etappindelning

På grund av ökade kostnader har Trafikverket tillsammans med Region Dalarna enats om att dela in projektet i etapper, och den första etappen planeras att bli Söderbärke–Oti. Indelningen är ett sätt att påbörja projekteringsarbetet, för att inte tappa fart och komma i mål med det viktiga arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på väg 66.
- Det innebär med andra ord att sträckan Ludvika-Smedjebacken inte kommer att åtgärdas i detta skede då finasiering för detta arbete inte finns under de närmaste åren, säge Mikael Oscarson.
Region Dalarna har i nuvarande länstransportplan för 2018–2029 avsatt 235 miljoner till förbättringar av väg 66 mellan Smedjebacken och Oti. Den nya kostnadsberäkningen för projektet har resulterat i att kostnaden har ökat med drygt 500 miljoner kronor.

Tidigt skede
Den ursprungliga kostnadsberäkningen togs fram i ett mycket tidigt skede 2016. Under projekteringsarbetet har antalet åtgärder ökat markant. Tidiga kostnadsberäkningar är mycket grova och de är normalt framtagna i tidiga skeden. De baseras på schablonkostnader från andra projekt och är på en översiktlig nivå. Kostnaden utgår från ett alternativ som inte med säkerhet blir den slutgiltiga lösningen, vilket gör dessa tidiga beräkningar mycket osäkra.
- Bland annat har under tiden som projektet har pågått nya lagkrav för buller införts samtidigt som den regelsamling som vi utformar vägarna efter, Vägar och Gators utformning (VGU) förändrats i flera olika avseenden. Även kostnader för djurpassager samt gång- och cykelvägar har tillkommit, säger Mikael Oscarson.

Den planerade byggstarten ligger ett antal år bort och kommer att hanteras i samband med revideringen av länstransportplanen för Dalarnas län 2022–2033.