Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alternativ Ombyggnad, med parallellväg, vid Rissätra. Bilden visar en lösning där en uthusbyggnad har rivits.

Väg 66, Östra Tandö–Bu, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Sträckan mellan Östra Tandö-Bu i Malungs kommun är 7 km lång och har låg standard jämfört med övriga delar av väg 66 mellan Malung–Sälen. Trafikverket kommer med planerad start år 2021 att börja bygga om aktuell vägsträcka.

Vägen är smal, sikten är dålig vid flera backkrön och det finns flera snäva kurvor utmed sträckan. Det finns också ett stort antal korsningar och omfattande bebyggelse med flera direktutfarter nära vägen.

Väg 66 har stor betydelse för såväl Malungs kommun som de stora turistanläggningarna i Sälenfjällen. Under vintersäsongen är trafikintensiteten tidvis hög, med toppar på cirka 9 000 fordon/dygn. Årsgenomsnittet är cirka 2 500 fordon/dygn. Vägen är också viktig ur transportsynpunkt.

Dags för arkeologiska undersökningar
Det börjar nu att hända mer konkreta fysiska åtgärder på sträckan Östra Tandö och Bu. Under maj månad sattes stakkäppar och plastband upp på ett antal platser för att markera för respektive markägare det vägområde som berörs och att värdering av marken kan påbörjas.
Rött färgade käppar klargör yttre gräns för nytt vägområde eller inskränkt vägområde, käppar med blå färg visar tillfällig nyttjanderätt under byggtiden. Snitslar kan förekomma som alternativ i skogspartier. 

Startar i juni 

I början av juni månad inleder Dalarnas museum arkeologiska undersökningar längs med vägsträckan. Syftet är att undersöka om, och i vilken grad, fornlämningar kommer att beröras av de kommande vägarbetena. Inom de ytor som ska undersökas kan det till exempel finnas järnframställningsplatser, förhistoriska boplatser och övergivna gårdstomter som inte har några synliga spår ovan mark.
På dessa platser kommer schakt att tas upp och det översta jordlagret (matjorden) banas av med maskin. Direkt efter arbetena läggs schakten igen. Om fornlämningar påträffas kan dock ytterligare undersökningar bli aktuella, vilket i så fall kommer att ske i höst.