Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil som åker mot ett vägarbetsområde.

Väg 83, Bollnäs–Vallsta, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs-Vallsta för ökad trafiksäkerhet och bättre standard.

Väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta har brister i trafiksäkerhet och framkomlighet på stora delar av sträckan. Det är problem med sikten på sträckan, där vägen slingrar i kuperad terräng med backkrön, svackor och kurvor. Det finns även ett antal korsningar med dåliga siktförhållanden och brister i säkerhet och tillgänglighet för gående och cyklister. Den låga standarden på vägen har lett till ett flertal olyckor de senaste åren.

Geotekniska undersökningar i fält pågår under vintern 2018 liksom detaljstudier för buller och viltstängsel. En inventering kommer att göras för bedömning av åtgärdsbehov för buller och de fastigheter som berörs av detta kommer att kontaktas av Trafikverkets konsult.  Mer information om hur Trafikverket arbetar med buller och vibrationer finns på www.trafikverket.se/buller.

Planerade åtgärder

  • Nytt gång- och cykelnät inklusive ny bro över Röste å
  • Nya gång- och cykelpassager med mittrefug över väg 83
  • Förstärkningsåtgärder mellan Bollnäs-Arbrå
  • Minska antalet utfarter på hela sträckan
  • Ombyggnation av befintliga korsningar till vänstersvängsfält
  • Sidoområdesåtgärder
  • Viltstängsel
  • Fartkameror

Sträckan Bollnäs-Vallsta ingår i en satsning på riksväg 83, Tönnebro-Ljusdal som finns med i Gävleborgs länstransportplan för 2010–2021.