Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår

Bakgrund Varbergstunneln

Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många år. Varbergstunneln är nu med som en del av utbyggnad till dubbelspår längs hela Västkustbanan, i den nationella transportplan som nu överlämnats till regeringen.

Västkustbanan byggdes ursprungligen på 1880-talet. Inte minst delen mellan Göteborg och Lund är en av de viktigaste järnvägssträckorna i Sverige. Utbyggnaden till dubbelspår har pågått i många år och idag är cirka 85 procent av Västkustbanan utbyggd. Avsikten med utbyggnaden är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.

Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut för deletappen genom Varberg. Den 31:e augusti 2017 offentliggjordes den nationella planen och en utbyggnad till dubbelspår på Västkusbanan, vilket innefattar Varbergstunneln, finns med.

I Halland är det endast sträckan Varberg-Hamra som fortfarande är enkelspårig. Efter genomförd järnvägsutredning beslutade Banverket år 2003 att gå vidare med alternativet stadsmiljötunnel öst (SMTÖ). Regeringens tillåtlighet för korridoren erhölls den 21/3 2013 och nu pågår arbetet med planläggning av sträckan.

Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. I och med utbyggnaden ökar också den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och även ger en större tillförlitlighet.

Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön. En av de största vinsterna med en ökad järnvägskapacitet är att mer trafik kan flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Ytterligare en effekt av att Västkustbanan byggs ut är att trafiksäkerheten blir högre. Där dubbelspåret är färdigt har alla plankorsningar mellan väg och järnväg byggts bort och ersatts av antingen broar eller vägportar.

Dubbelspåret genom Varberg blir en viktig del i att ge fler människor möjlighet att pendla till arbete och utbildning. För att uppnå målet med ökat tågresande i regionen är tillgängligheten av avgörande betydelse. Därför är det viktigt att behålla stationens centrala läge.

Då tunneln byggs försvinner barriäreffekten i form av järnvägsspår i centrala Varberg. Det skapar möjlighet till bättre kontakt mellan staden och vattnet. Samtidigt frigörs centralt belägen mark för nybyggnation där bangården ligger idag.