Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Om skada skulle uppstå

Trafikverket arbetar aktivt för att undvika att arbeten i Trafikverkets regi leder till skador för fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare. Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan.

De fysiska skador som kan uppstå under bygget av Varbergstunneln ersätter eller reparerar vi normalt när våra arbeten är klara i området. Akuta skador, exempelvis inläckage i sprickor, åtgärdar vi omgående så att skadan inte förvärras.

Utöver fysiska skador kan själva bygget av Varbergstunneln upplevas som störande. I vissa fall kommer vi att kunna erbjuda ersättningsboende under begränsad tid. Även skador i form av påverkan på verksamhet, till exempel genom minskad tillgänglighet, kan uppkomma.

För att vi ska åtgärda eller ersätta en skada ska den ha uppkommit i samband med bygget av Varbergstunneln. Om Trafikverket får in en anmälan om skada görs en skadeutredning för att se om den kan ha orsakats av byggnationen.

Trafikverket arbetar för att undvika att våra anläggningsarbeten leder till störningar och skador. Vi ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan.

Hur du anmäler skada

Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader) eller lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas). Alla skador anmäler du skriftligen. Ju mer detaljerad du kan vara i din beskrivning desto lättare är det för oss att göra en bedömning. Du kan gärna bifoga kvitto som styrker ditt ersättningsanspråk samt foto av den uppkomna skadan och bifoga det i mejlet. Mejla uppgifterna till Jesper Mårtensson, ansvarig miljö- och tillstånd Varbergstunneln, jesper.martensson@trafikverket.se.

Uppgifter att ha med när du anmäler skada
- Namn, adress, telefonnummer, e-post.
- Beskrivning av händelseförloppet (beskriv hur skadan uppkommit, vad som skadats samt datum och tid för när skadat uppkom).
- Ersättningsanspråk. Bifoga kvitto, foto.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om hur Trafikverket hanterar GDPR här.

Hantering av en anmälan av skada

Trafikverket låter en opartisk konsult göra en första bedömning genom att titta på skadans art, avstånd till Trafikverkets arbetsplatser och vilken sorts arbeten som gjorts vid tillfället. Om skadans omfattning kräver att vi tittar på plats kommer konsulten och besiktigar skadan samt gör en skadeutredning för att se om skadan kan bero på Trafikverkets arbeten. Detta utmynnar i en rapport som bifogas ett skriftligt besked.

Skriftligt besked

Trafikverket skickar ut ett skriftligt besked i ert ärende om hur vi bedömer er skada och kravet på skadestånd.

Handläggningstiden är cirka 30-45 dagar från att en anmälan kommer in till att ett besked lämnas. Tiden varierar beroende på hur många ärenden vi har att handlägga. Under sommarmånaderna kan tiden vara något längre.

Om du inte är nöjd med beskedet

Besked lämnas utifrån de underlag som skickats in och den utredning som Trafikverket gjort.

Besked går inte att överklaga eftersom det är ett myndighetsbeslut. Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som inte tidigare har tagits hänsyn till.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare genom att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol.

För övrig information och frågor av mer allmän karaktär, kontakta Trafikverkets kontaktcenter, se Kontakta oss på denna sida.