Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration södra infarten Halmstad från E6

E6, Halmstad södra infarten, ny trafikplats

En ny infart från E6 söderifrån mot Halmstad ingår i kommunens omfattande stadsomvandling. Målet med den nya infarten är att förbättra trafiksituationen i centrum.

Bakgrund

Planer på en ny infart till Halmstad, Södra infarten, har funnits i kommunens översiktsplan sedan 1990. Den nya länken ska binda samman nuvarande och planerade verksamhetsområden med hamnen, E6 och väg 15. Samt avlasta Laholmsvägen och skapa ett bättre trafikflöde i de centrala delarna av Halmstad.

Projektet delas upp i två etapper. För Trafikverkets del innebär projektet i etapp 1 att bygga en ny trafikplats på E6 strax söder om den befintliga trafikplatsen vid Hallarna, vilken också kommer att byggas om med nya ramper för på- och avfart. Trafikljusen på Laholmsvägen (väg 15) ersätts med en rondell. 

Mellan de båda trafikplatserna byggs ett extra körfält på E6, ett så kallat additionskörfält, för att underlätta framkomlighet och trafiksäkerhet på den korta sträckan mellan trafikplatserna. 

Vi är medvetna om att den nya, tillfälliga, påfarten från trafikplats 43 söderut är kort, och det är ett av skälen att det är sänkt hastighet till 70 km/h på E6 förbi trafikplats 43. Problemet kommer att försvinna när det nya additionskörfältet står klart efter sommaren 2020. 

I etapp två bygger Halmstad kommun nya södra infartens huvudsträcka, från E6 längs med Västkustbanan och vidare mot centrum. På uppdrag från Halmstad kommun bygger Trafikverket en planskild passage över eller under Västkustbanan vid bangårdsområdet. Etapp två byggs för att skapa en bättre anslutning till hamnen.

Tidplan

I juni 2018 fastställdes vägplanen och vann laga kraft. Byggstart är i mars 2019 och etapp ett beräknas att vara klar under våren 2021. Mer information om etapp två kommer framöver.