Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26, Halmstad–länsgränsen, faunapassager

Vi utreder hur vi kan förbättra möjligheten för klövviltet (faunan) att passera över väg 26 på sträckan Halmstad–länsgränsen och därmed minska barriäreffekten samt öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Vi har börjat utreda hur och var man längs väg 26 mellan Halmstad och länsgränsen kan skapa bättre möjligheter för faunan att passera över vägen (en lokaliseringsutredning). Den barriäreffekt som trafiken och viltstängslet orsakar på vägen bedöms minska med effektivare viltstängsling, viltuthopp, färister samt nya faunapassager i plan och planskilt. Även viltolyckorna kommer att minska på sikt.

Lokaliseringsutredningen startade i januari 2020 och blev klar i slutet av mars 2021. Utredningen gick ut på remiss i november 2020. Nu finns en Beslutshandling för Lokaliseringsutredningen, PM skisshandling som visar inriktningen för nästa skede vägplan.

Möjliga åtgärder

Vi utreder vilka åtgärder som är lämpliga och var de åtgärderna skulle ge bäst resultat. Det kan gälla

  • viltstängsel
  • färister och viltuthopp längs anslutande vägar
  • anpassning av broar och portar
  • passager i plan med viltvarningssystem
  • planskilda faunapassager för medelstora och stora djur (främst älgar).

Ett steg mot en grönare infrastruktur

Trafikverket har ett ansvar att bidra till Sveriges miljömål. Enligt målet Ett rikt växt- och djurliv ska vi sträva efter att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Infrastrukturen i form av vägar och järnvägar är ofta allvarliga barriärer för djur, såväl för större klövvilt som småvilt. Viltolyckor med klövdjur är dyrt för samhället eftersom det kan leda till både personskador, restidskostnader och sämre biologisk mångfald